فلسفه و منطق سال سوم دبیرستان و پیش

به دنیا نیامدن بهتر از تعلیم نیافتن و نادان ماندن است زیرا جهالت ریشه همه بد بختی هاست...افلاطون

فصل سوم

تست های فصل سوم

1- پس ازقبول اصل واقعيت مستقل ازذهن انسان به چه چيزي درجهان پي مي برد؟

  1)مظاهرگوناگون اين واقعيت                       2)اصالت وجود                     

  3)مغايرت وجود با ماهيت                             4)موادثلاث

2-كدام اصل مرزجدايي فلسفه ازسفسطه است؟      

 1)زيادت وجودبرماهيت          2)واقعيت مستقل ازادراك             

 3)موادثلاث                          4)اصالت ماهيت

3- درمثال هاي «ماه هست»، « ستاره هست» محمول قضاياي مذكور............. و موضوع آنها.............است.

 1)متفاوت- واحدويكسان                       2)واحد- واحد                              

۳)متفاوت- متفاوت                                 4)واحدويكسان- متفاوت

4- درمثالهاي « ستاره هست» ،« انسان هست» و...... ما ازادراك خويش نسبت به واقعيت هاي جهان قضايايي ساخته ايم كه ...  

1)داراي محمولي واحد وموضوعاتي گوناگون است.               

2)داراي محمولي گوناگون وموضاعاتي واحداست. 

3)داراي موضوع ومحمول واحداست.                                                                            

 4)داراي موضوع ومحمول متفاوت است.

5- به مفاهيمي كه درقضاياي مانند«ماه هست» ، « ستاره هست» وغيره موضوع قرار مي گيرند،ازنظرفلسفي چه مي گويند؟

1)وجودوهستي                 2)مسنداليه             3)ماهيت وچيستي               4)محكوم به

هرگاه ازذات يك شي ءسؤال مي شود،مثلااگرسؤال شود« اين شي ء چيست؟ » پاسخي كه مي شنويم برچه چيزي دلالت دارد؟

 1)ماهيت                    2)وجود             3)وجودوماهيت                   4)وجودوموضوع

6- اگرمفهوم وجودعين مفهوم ماهيت ياجزءآن بود...................... .

1)اثبات وجودهيچ وجودي به دليل نيازنداشت. 

2)اثبات وجودهيچ ماهيتي به دليل نيازنداشت.  

3)اثبات وجودهرموجودي به دليل نيازداشت.   

4)اثبات وجودهرماهيتي به دليل نيازداشت. 

7- درچه صورت تصورهرماهيتي براي اثبات وجودآن كافي بود؟

 1)اگرمفهوم وجودمغايرباماهيت بود.       

2)اگرمفهوم وجود زيادت برماهيت داشت.  

3)اگرمفهوم وجودعين مفهوم ماهيت بود.  

4)اگرمفهوم وجود وحدت و عينيت با ماهيت نداشت.

8- چرابا وجودتصورماهيت ققنوس،نمي توانيم وجودآن راتصديق كنيم؟

1)چون اثبات وجودهيچ ماهيتي به دليل نيازندارد.                         

2)چون اثبات وجودبعضي ماهيت ها به دليل نيازدارد.

3)چون تصورهرماهيتي براي اثبات وجودآن كافي است.               

4)چون تصورهرماهيتي براي اثبات وجودآن كافي نيست.

9-كدام فيلسوف براي رفع شك از وجود افرادشكاك واعتراف آنها به اصل « واقعيتي هست» توصيه مي كندكه اينان بايد موردضرب وشتم قرارگيرندوچرا؟

1)ابن سينا- بديهي بودن اصل واقعيت مستقل ازذهن               

۲)فارابي- بديهي بودن اصل واقعيت مستقل ازذهن  

3)كندي- غيربديهي بودن اصل واقعيت ازدهن                         

4)ابن رشد- غيربديهي بودن اصل واقعيت مستقل ازذهن  

10- چه هنگامي يك واقعيت درذهن به دوبخش «وجود» و« ماهيت» تقسيم مي شود؟

1)وقتي دوبخش ذهني وجود و ماهيت درقالب يك قضيه منطقي جا مي گيرد.    

2)وقتي دوبخش ذهني وجود و ماهيت درقالب يك قضيه منطقي جا نمي گيرد.  

3)وقتي آن واقعيت يگانه موضوع ادراك وشناخت ما قرارمي گيرد.                   

4)وقتي آن واقعيت يگانه موضوع ادراك وشناخت ما قرارنمي گيرد.

11- مادرچه صورت به واقعيت يك شیء اذعان مي كنيم؟

1)هرگاه آن واقعيت يگانه موضوع ادراك وشناخت قرارگيرد.                        

2)هرگاه آن واقعيت يگانه درذهن به دوبخش وجودوماهيت تقسيم مي شود

3)هرگاه دوبخش ذهني وجودوماهيت درقالب يك قضيه منطقي جامي گيرد.   

4)هرگاه آن واقعيت يگانه درخارج به دوبخش وجودوماهيت تقسيم مي شود.

12- اصل مغايرت وجود و ماهيت دركدام بحث حكما اهميت مي يابد؟

  1)بحث ملاك نيازمندي معلول به علت               2)بحث واقعيت مستقل ازذهن       

   3)بحث تشكيك وجود                                      4)بحث حركت جوهري

13- براي درك مدعاي مغايرت وجودباماهيت ............كافي است؟ 

 1)تصورصحيح آن    2)تصديق صحيح آن       3)استدلال صحيح آن      4)تعريف صحيح آن 

14- كدام گزينه درست است؟

  1)وجوددرخارج مغايرباماهيت است.      2)وجوددرذهن مغايرباماهيت است.        

 3)وجوددرذهن عين ماهيت است.        4)وجوددرخارج عين ماهيت است. 

15-كداميك ازروابط زيرحتمي واجتناب ناپذيراست؟

 1)رابطه امكاني ووجوبي                         2)رابطه امتناعي وامكاني                     

  3)رابطه امتناعي                                      4)رابطه وجوبي

16- درقضيه« عسل شيرين است» رابطه موضوع ومحمول به نحوي است كه:

 1)عقل نمي تواندخلاف آنراقبول كند.                                                             

۲)عقل نه ناگزيرازقبول آن است و نه نفي آن.  

3)عقل همواره ازتصديق اين رابطه امتناع مي ورزد.                        

4)عقل مي تواندخلاف آنراقبول كند.

17-كدام رابطه را مي توان هم به نحو« ايجابي و مثبت» وهم به نحو« سلبي و منفي» ملاحظه كرد؟

 1)رابطه وجوبي وامكاني                          2)امتناعي ووجوبي                                

 3)رابطه مكاني                                         4)رابطه امتناع

18- درقضيه« پرتقال شيرين است» رابطه موضوع ومحمول به چه نحوي است؟

1)امري حتمي است وعقل نمي تواندخلاف آنراقبول كند.                                             

2)امري ممكن است وعقل نه ناگزيربه قبول آن است ونه نفي آن  

3)امري ممتنع است وعقل همواره ازتصديق اين رابطه امتناع مي ورزد.                           

 4)امري حتمي ومحال است.

19- دركدام يك ازمواردزير،عارض شدن محمول به موضوع محال است وعقل همواره ازتصديق آن رابطه سربازمي زند؟

1)رابطه امكاني و وجوبي           2)رابطه امكاني و امتناعي                  

3)رابطه امتناعي                        4)رابطه وجوبي  

20- درقضاياي« نمك شيرين است» و« پرتقال شيرين است» به ترتيب كدام يك ازروابط زيرموجوداست؟

 1)رابطه امتناعي- رابطه امكاني            2)رابطه امكاني- رابطه امتناعي             

 3)رابطه وجوبي- رابطه امتناعي            4)رابطه امتناعي- رابطه وجوبي

21 - منطقيين كيفيت هاي سه گانه وجوب،امكان وامتناع راچه مي نامند؟     

 1)موادثلاث            2)موادقضايا           3)موادقياس                   4)مواداستقراء

22- حكمابراي كداميك ازمواردزيريكي ازاحوال سه گانه وجوب امكان وامتناع رامناسب وسازگار مي دانند؟

1)وجودوهستي                              2)چيستي و ماهيت                                       

3)وجود و ماهيت                            4)ماهيت و نوع

23-كيفيت هاي سه گانه وجوب،امكان،امتناع راحكما چه مي نامند؟

 1)موادثلاث             2)موادقضايا        3)مواداستقراء          4)موادقياس 

24- دركداميك ازحالت هاي زير،محمول وجودهرگزنمي تواندبرآن عارض شودودراين صورت آن راچه مي نامند؟

1)حالت امتناع- ممكن الوجود               2)حالت امكان- ممتنع الوجود                

 3)حالت امتناع- ممتنع الوجود              4)حالت امكان- ممكن الوجود

25- مثالهاي «خداوند» « شريك باري» و« انسان» منطبق باكدام گزينه است؟

1)واجب الوجود،ممتنع الوجود،ممكن الوجود      

2)واجب الوجود،ممكن الوجود،ممتنع الوجود            

3)ممتنع الوجود،ممكن الوجود،ممتنع الوجود     

4)ممتنع الوجود،ممكن الوجود،ممتنع الوجود

26- چرابحث تقسيم وجودبه «وجوب»« امكان» و« امتناع» درفلسفه به بحث « موادثلاث» معروف شده است؟

1)به جهت تناظربابحث موادقياس دركلام             

2)به جهت تناظربابحث موادقياس درمنطق                           

3)به جهت تناظربابحث موادقضايادركلام           

۴)به جهت تناظربابحث موادقضايادرمنطق

27-كدام گزينه غلط است؟

1)براي درك مدعاي مغايرت وجودباماهيت تصورصحيح آن كافي است.              

۲)براي درك مدعاي مغايرت وجودباماهيت نيازي  به اقامه برهان نيست.

3)حمل وجودبرماهيت مثل حمل يك مفهوم برخوداست.                                   

 4)حمل وجودبرماهيت مثل حمل « الف الف است» نيست.

28- ذهن باكدام قوه ازيك واقعيت واحدمفاهيم متعددي رابه دست مي آورد؟     

۱)تجريد         2)تعميم            3 )تجريد و انتزاع                     4)تعميم و استقراء

29- اين نكته كه حمل وجودبه ماعيت ازقبيل حمل يك مفهوم برخود(الف الف است)نيست نشانگر چيست؟

1)وحدت وجودوماهيت                           2)عينيت وجود و ماهيت                      

3)وحدت وعينيت وجود و ماهيت             4)مغايرت وجود و ماهيت 

30- موضوع قضايايي راكه محمول آنهاوجوداست ازنظرفلسفي چه مي نامند؟  

  1)محكوم عليه              2)محكوم به         3)ماهيت                4)هستي 

31-كدام موردازبراهين مغايرت وجودباماهيت است؟

 1)اشتراك معنوي وجودوماهيت

 2)اعتباري بودن وجودبااينكه ماهيت اصيل است.     

 3)شدت وضعف وجودوماهيت

 4)عدم بداهت مفهوم ماهيت بااينكه مفهوم وجودبديهي است. 

32- مفهومي كه نسبت آن به وجودوعدم متساوي است چه نام داردوجزءكدام مساله فلسفي است؟

 1)ممكن الوجود- موادثلاث                                  2)ممكن الوجود- موجهات                   

  3)ماهيت- احكام وجود                                      4)ماهيت- موجهات

منبع:http://shargh-b.blogfa.com/post-356.aspx

+ نوشته شده در  پنجشنبه دوم آذر 1391ساعت 10:40  توسط فیلسوف اینده  | 

فصل اول کلیات

كدام دانش عهده دار تحقيق در اصول ومباني علوم تجربي است؟

1)فلسفه                                                          2)ماوراءالطبيعه                                             3)فيزيك                               4)منطق

- جهت تبيين عقلاني مبناي كلي وپايه هاي اصلي علوم تجربي انسان به كدام دانش نيازمنداست؟

1)ترانس فيزيك                                           2)فيزيك                                                      3)فلسفه                                 4)شيمي

- درباره ارزش واعتبارروش تجربي در شناخت طبيعت بحث مي كندوحدودتوانايي روش تجربي را معين مي سازد؟

1)منطق                                                            2)فلسفه                                3)فيزيك                              4)ماوراءالطبيعه

  - چرامباني واصول علوم تجربي در هيچ يك ازعلوم تجربي موردبررسي قرارنمي گيرندوفقط فلسفه مي تواندتحقيق دراين اصول راعهده دار شود؟

1- چون كه اين اصول ماهيت تجربي دارند.                     2)چونكه اين اصول ماهيت عرفاني دارند.

 3 - چونكه اين اصول ماهيت كلامي دارند.                       4)چونكه اين اصول ماهيت فلسفي دارند. 

 - مبناي خاص علوم انساني درحيطه تحقيق كدام دانش قرارميگيرد؟

1)انسان شناسي                                              2)منطق                                   3)فلسفه                                 4)ماوراءالطبيعه

 - كدام گزينه نشانگررشته هاي علوم انساني است؟

1)روان شناسي-جامعه شناسي-فلسفه-سياست-حقوق-فلسفه هنر                         2)جامعه شناسي –سياست-روان شناسي-زيبايي شناسي-هنر-فلسفه         

 3)هنر-سياست-روان شناسي-جامعه شناسي-اخلاق-فلسفه اخلاق                             4)هنر-حقوق-سياست-جامعه شناسي-روان شناسي  

- هر يك ازرشته هاي علوم انساني برنوعي بينش .............. نسبت به................ متكي است؟

1)فلسفي-انسان                                             2)تجربي-انسان                                            3)تجربي-طبيعت                4)فلسفي-طبيعت 

 - چه عاملي باعث ايجادمكاتب وروشهاي مختلف در علوم انساني ميشود؟

1)تفاوت دربينش تجربي نسبت به انسان                                                  2)تفاوت دربينش فلسفي نسبت به انسان

  3)تفاوت دربينش تجربي نسبت به جهان مادي               4)تفاوت دربينش فلسفي نسبت به جهان مادي

  - قلمرواصلي فلسفه كدام است؟

1)هستي مادي                                                2)هستي غيرمادي                3)پهنه بي پايان هستي                                    4)انسان

   - كدام گزينه نشانگر نامهاي ديگر((فلسفه اولي))است؟

1)هستي شناسي                                             2)متافيزيك                                                  3)مابعدالطبيعه                                               4)هرسه گزينه

   - اساسي ترين مفهوم ومدارهمه بحثهاي مابعدالطبيعه وموضوع آن كدام است؟

1)وجود                                   2)ماهيت                              3)ماده                                    4)چيستي

 - ((كميت))((حيات))((جرم ونيرو وحركت وسكون))به ترتيب موضوع كدام علوم هستند؟

1)فيزيك-زيست شناسي-شيمي                                       2)رياضيات-زيست شناسي-فيزيك 

 3)شيمي-انسان شناسي-رياضيات                                     4)فيزيك-انسان شناسي-شبمي

  - كدام گزينه درباره موضوع ((علوم تجربي ))درست نيست؟

1)چهره هاي خاص از موجودات                2)چهره هاي محسوس اشياء 

 3) چهره هاي ظاهري اشياء                                                  4)بودونبوداشياء

    - كدام دانش به شناخت اشياء فقط وفقط از آن جهت كه هستند وهستي دارند مي پردازد؟

1)مابعدالطبيعه                                                 2)ترانس فيزيك               3)ماوراءالطبيعه                                              4)فلسفه سفلي  

- درباره تفاوت ((مابعدالطبيعه ))و((ماوراءالطبيعه ))كدام گزينه درست است؟

1)مابعدالطبيعه مرتبه اي  از عالم هستي وماوراءالطبيعه علم به هستي در حالت كلي است.  

2)ماوراءالطبيعه مرتبه اي  از عالم هستي ومابعدالطبيعه علم به هستي درحالت كلي است. 

3)مابعدالبيعه نوعي علم ودانش و ماوراءالطبيعه علم به هستي درحالت كلي است. 

4)ماوراءالطبيعه نوعي علم و دانش و مابعد الطبيعه هستي وراي طبيعت و جهان مادي است. 

 - كدام گزينه بيانگر روش  مابعدالطبيعه است؟

1)روش تجربي    2)روش شهودي         3)روش تعقلي وتبيين عقلاني                                               4)روش غيراستدلالي

     - كدام گزينه بيانگر روش علوم تجربي است؟

1)روش تعقلي                                                                        2)روش تجربي با استفاده از ابزار آلات آزمايشگاهي                         

3)روش شهودي                                                                     4)روش تجربي و تعقلي

   - استفاده از عقل و برهان روش كدام دانش از دانشهاي زير است ؟

1)متافيزيك                                                   2)فيزيك                               3)شيمي                                4)زيست شناسي  

- اصطلاحات ((وجوب و امكان ))((علت ومعلول ))((حادث وقديم ))((جوهر وعرض)) ((وجود وماهيت)) ازاصطلاحات ويژه كدام دانش است؟

1)ترانس فيزيك                                            2)متافيزيك                                                 3)ماوراءالطبيعه                      4)دانش تجربي  

- درباره هدف مابعدالطبيعه كدام گزينه درست نيست؟

1)شناخت كل جهان هستي                                                  2)شناخت هستي باديدكلي ازوراءهمه موجودات

3) يافتن پاسخ درباره پرسشهايي نظير((هستي از كجاآمدهاست؟))و....                        

4)شناخت چهره اي خاص ازموجودات

-  سيروحركت انسان است به صورتي كه جهاني شودعقلاني درست مشابه ونظيرجهان عيني وخارجي . 

 1)فلسفه                                  2)منطق                                 3)فيزيك                                4)كلام 

   -  عبارت فلسفه ((سيروحركت انسان است به صورتي كه جهاني شودعقلاني درست مشابه  جهان عيني وخارجي ))تعريف فلسفه باتوجه به كدام يك ازمواردزيراست؟

1)روش فلسفه                                                 2)هدف فلسفه                                               3)زبان فلسفه                                               4)موضوع فلسفه

    - شعرزيرمصداق شعري تعريف كدام دانش است ودراين تعريف به كدام مورد  توجه شده است؟

  هر آن كو زدانش بردتوشه اي      جهاني است بنشسته در گوشه اي

   1)فلسفه –موضوع فلسفه                          2)ماوراءالطبيعه –موضوع ماوراءالطبيعه   3)فلسفه –هدف فلسفه             4)ماوراءالطبيعه-هدف ماوراءالطبيعه     

 - اين عبارت از كيست؟((فلسفه منحصرا باحيرت دربرابرهستي آغاز مي شود؟

1)سقراط                                 2)فيثاغورث                                               3)افلاطون                             4)كانت

     - كدام گزينه بيانگرآغازفلسفه از نظرافلاطون است؟

1)حيرت                                  2)وحدت                             3)عادت                                 4)كثرت

   - به اعتقاد ارسطو طلب فلسفه در گرو چيست؟

1)انزوا وگوشه نشيني                                                           2)عبورازفطرتاول به فطرت ثاني  

3)ظاهربيني                                                                            4)عبورازفطرت ثاني به فطرت اول   

- به اعتقادارسطو بدون........................ فلسفه بي معنا وبي فايده است؟

1)عبور از فطرت اول به فطرت ثاني   2)تهذيب و تزكيه نفس    3)گوشه نشيني     4)مادي گرايي

   - از نظرفلاسفه حالت عادي ما در برخوردوتماس باامورومسائل زندگي روزمره چه نام دارد؟

1)فطرت ثاني                                                 2)تفكر                                    3)فطرت اول                                                4)تعقل 

    - مقصود فلاسفه ازفطرت اول چيست ؟

1)مشغول بودن بامسائل اساسي خلقت                                2)حالت عادي ما در بر خوردباامورروزمره 

 3)حالت فروريختن حساب سودوزيان مادي                   4)سؤال از حقيقت هستي

   - لازمه عبور ازفطرت اول به فطرت ثاني كدام است؟

1)فارغ شدن ازمبادلات عقل معاش          2)فارغ شدن ازمبادلات عقل معاد        3)پرداختن به حساب سود وزيان مادي           4)درفكرتدبير امر معاش برآمدن

 - مقصودفلاسفه ازفطرت ثاني كدام است؟

1)حالت محاسبه سودوزيان مادي                                       2)حالت ((تفكر ))درباره ((پرسشهاي مربوط به مبداءوغايت هستي)) 

3)مشغول بودن به زندگي عادي                                          4)حالت برخورد وتماس باامور ومسائل زندگي هرروزه 

  -  از مواردزير كدام يك مربوط به ((فطرت ثاني))است؟

1)تحصيل به مدارج دانشگاهي   2)معناي زندگاني چيست؟    3)تشكيل خانواده    4)يافتن شغل خوب 

  - از مواردزيركدام يك مربوط به ((فطرت اول است؟

1)سؤال ازحقيقت وجود                                                      2)جهان ازكجاپديدآمده اوبه كجارهسپاراست؟    

3)تامين موقعيت اجتماعي                                                  4)آهنگ حقيقت اشياءورازهستي نمودن 

   - بشرذاتا اهل تفكر است ومقصودازاين(( تفكر))همان.................... است.

1)فطرت اول                                                  2)عادت                               3) فطرت ثاني                                                  4)زندگي روزمره

    - مسئوليت پاسخگويي به سؤالاتي ازقبيل ((معناي زندگاني چيست؟))((جهان ازكجاپديدآمده ؟))و...باكدام دانش است؟

1)انسان شناسي                                                2)فلسفه                               3)كلام                                     4)فيزيك 

  - حالاتي كه درفطرت اول به انسان دست ميدهد كدامند؟

1)آهنگ حقيقت اشياءورازهستي نمودن                           2)نزديك شدن به گوهر وحقيقت وجود خويش     

3)دچار شدن به حيرت وشگفتي                                         4)مشغول بودن به زندگي معمولي 

   - اين عبارت ازكيست ودركدام كتاب آمده است؟((...انساني كه زندگي وحيات ديگران وحتي خودش را بيمعنا مي پنداردنه تنها موجودي بدبخت است بلكه صلاحيت زندگي هم ندارد)).

1)آلبرت اينشتاين –دنيايي كه من ميبينم                                                    2)افلاطون-جمهوري    

 3)ارسطو-متافيزيك                                                                                    4)كانت-نقادي خردناب

    - شعرذيل مصداق كدام مورد است؟

 نام احمدنام جمله انبياست     چون كه صد آيدنودهم پيش ماست

1)بي نيازي ازفلسفه به علت وجود علوم تجربي               2)بي نيازي ازفلسفه به علت وجوددين الهي    

 - بي نيازي ازماوراءالطبيعه به علت وجود مابعدالطبيعه                          4)بي نيازي ازمتافيزيك،به علت وجودترانس فيزيك  

  - كدام گزينه درست است؟

1)درقرآن كريم وكلمات پيشوايان دين نكات فراواني درباب مبداءوجودو...آمده است.               

2)دركلمات پيشوايان دين درباب مراتب ودرجات هستي هيچ نكته اي نيامده است.     

3)درقران كريم هيچ نكته اي درباب مسائل فلسفي نيامده است.   

4)درقران كريم ودركلمات پيشوايان دين به هيچ نكته فلسفي اشاره نشده است. 

 - اين سخن از كدام متفكر وانديشمنداسلامي است؟((يك مطلب اگربازبانهاي مختلف هم بيان شودباز همان مطلب است)).

1)استادعلامه طباطبايي (ره)                                                 2)استادشهيدمطهري(ره)   

3)حضرت امام خميني(ره)                                                      4)مرحوم ميرزاعلي آقا قاضي 

  - درارتباط بامباحث وجودشناسي درمعارف الهي كدام گزينه درست نيست؟

 1)مباحث وجودشناسي دردين ،ماهيت ومحتوايي فلسفي دارد.      

2)مباحث وجودشناسي دردين ،منشاءآسماني دارد.   

3)مباحث وجود شناسي دردين، بيانگرمواضع نظري دين درباره جهان هستي است.                                                    4)مباحث وجودشناسي دردين ماهيت فلسفي ندارد. 

 - از آيات شريفه زيركداميك ماهيت فلسفي ندارد؟

1)قل هوالله احد                                            2)هوالاول والاخروالظاهروباطن       

3)فرض الله الصلوه                                        4)سنريهم آياتنا في الافاق وفي انفسهم   

- ازديدگاه حضرت يهاي علي (ع)،((آغازدين))و((كمال ايمان))و((كمال اخلاص))به ترتيب كدامند؟

1)معرفت وشناخت كردگار-توحيد-نفي صفات زايدبرذات احديت      

 2)توحيد-معرفت وشناخت كردگار-نفي صفات زايد برذات احديت                       

3)نفي صفات زايد برذات احديت-معرفت كردگار-توحيد                                          

4)توحيد-نفي صفات زايد برذات احديت-معرفت كردگار   

 - ازديدگاه حضرت علي (ع)((كمال معرفت))............و((كمال توحيد))...........است.

1)اخلاص به ساحت مقدس احديت –ايمان به ذات پروردگار               

2)ايمان به ذات پروردگار-اخلاص به ساحت مقدس احديت                                         

3)توحيد-نفي صفات زايدبرذات احديت                                                    4)نفي صفات زايدبرذات –توحيد 

   - عبارت ((آغازدين معرفت وشناخت كردگاراست وكمال معرفت درايمان به ذات پروردگار است و....))دركدام كتاب آمده است ؟

1)خطبه دوم نهج البلاغه                                 2)خطبه اول بلاغات النساء   

3)خطبه اول نهج البلاغه                                                       4)خطبه دوم بلاغات النساء

    - دركدام اثردرحدودچهل نوبت به مسائلي كه ماهيت فلسفي دارندپرداخته شده است؟

 1)شفا    2)اساس الاقتباس   3)شرح مطالع    4)نهج البلاغه وديگرآثارمنقول از حضرت علي (ع)

    - منظورازماده و قوه درمسائل فلسفي كدام است؟

1)استعداد براي تغييروحركت                     2)فعليت تام                           3)وجودمجرد                     4)وجودبرترازطبيعت  

 - حضرت علي(ع)كدام موجودات راموجوداتي مجردوعاري ازماده وقوه وفعليت تام ميدانند؟

 1)نباتات                                 2)جمادات                                                    3)انسانها                                 4)فرشتگان    

  - (( واسطه بين خداوندوعالم طبيعت ))و((موجودات برترازعالم طبيعت))هستند.

 1)حيوانات                                                    2)نباتات                                  3)ملائك                              4)انسانها

  - ازديدگاه حضرت علي(ع)كدام گزينه درارتباط بافرشتگان درست نيست؟

 1)نمونه بارزخلقت هستند.                                                  2)واسطه درفيض آفرينش هستند. 

3)موجودات كامل وعاري ازماده وقوه هستند.                 4)فعليت تام ندارند. 

- ((حركت از نقص به سوي كمال))ازويژگيهاي كداميك ازموجودات زيراست؟

1)فرشتگان                             2)موجودات طبيعي يامادي                         3)ملائك       4)مجردات  

  - درباره ويژگي هاي موجودات طبيعي كدام گزينه درست نيست؟

 1)داشتن ماده وقوه                                                               2)داشتن استعداد براي تغييروحركت 

3)حركت از نقص به سوي كمال                                       4)فعليت تام  

 - اين عبارت از كيست ودركدام كتاب آمده است؟ ((...خدايي كه ديدگان اورا ديدن نتوانند همه چيز راازهيچ پديدآورد،به آفرينش آنهانيازي نداشت،جزآنكه خواست تاقدرتش راآشكاركند))

   1)حضرت زهرا(س)-خطبه اول بلاغات النساء                2)حضرت علي (ع)-خطبه اول نهج البلاغه     

3)حضرت زهرا(س)-خطبه دوم بلاغات النساء                4)حضرت علي (ع)-خطبه دوم نهج البلاغه

- ازديدگاه حضرت زهرا(س)خداونداز((خلقت))چه هدفي داشت؟

 1)خواست قدرتش راآشكاركند.                                                             2)ازآن خلقت سودي برداشت.  

3)به آفرينش آنهانيازي داشت.                                                                  4)خواست قدرتش را نهان سازد.  

   - اصطلاحات ((علت ومعلول ومبداءواثر))و((ظاهرومظهروتجلي))به ترتيب دركدام علوم بكارمي روند؟

1)منطق-فلسفه                                               2)عرفان-منطق                   3)فلسفه-عرفان                                            4)عرفان-فلسفه   

- شعرذيل چه ماهيتي داردوازكدام شاعراسلامي است؟

  حمد بي حدراسزدذاتي كه بي همتاستي     واحديكتاستي هم خالق اشياستي

      1)فلسفي-حكيم قاآني     2)فلسفي-حافظ      3)تجربي-حافظ       4)تجربي-حكيم قاآني  

-  فيلسوف بزرگ اسلامي دركتاب ..................... ازارسطو نقل ميكندكه طلب فلسفه درگرو عبورازفطرت اول به فطرت ثاني است.

  1)صدرالمتالهين-مبداءومعاد                                                2)فارابي-فصوص الحكم     

3)ابوعلي سينا-اشارات وتنبيهات                                                              4)شيخ اشراق-حكمه الاشراق    

- طرح مباحث وجودشناسي به هر زباني كه باشدباعث سلب ماهيت................ آن نمي شود.

 1)تجربي                                2)ديني                                   3)فلسفي                                 4)فلسفي وتجربي     

  - علت حركت موجودات مادي كدام است؟

 1)تجرد          2)فعليت تام                            3)قوه واستعداد                     4)عاري بودن ازقوه واستعداد 

 - ازديدگاه حضرت علي (ع)((معرفت وشناخت كردگار))آغازچيست؟

  1)ايمان                                     2)دين                                3)توحيد                                  4)اخلاص  

  - دركدام يك ازمواردزيرانسان به گوهروحقيقت وجودخويش نزديك مي شود؟

 1)فطرت اول                                                  2)فطرت ثاني                         3)مادي گرايي                     4)گوشه نشيني  

  - امام سجاد(ع)مي فرمايند:خداوندمي دانست درآخرالزمان گروههاي ژرف انديشي خواهندآمدازاينرو سوره............. وآيات اول سوره................... رافرستاد.

1)حديد-آيات اول سوره توحيد                                       2)توحيد-آيات اول سوره حمد 

3)توحيد-آيات اول سوره حديد                                      4)حديد-آيات اول سوره حمد

   - اين عبارت ازكيست ودركدام اثرآمده است؟((بهره هايي كه از آيات سوره مباركه حديدمي بردم بيش ازنتايج آيات ديگربودو.....))

  1)صدرالمتالهين-شرح هدايه                                                                    2)استادعلامه طباطبائي-قران دراسلام   

3)استادعلامه طباطبائي-تفسيرالميزان                               4)صدرالمتالهين-شرح اصول كافي 

  - ازديدگاه حكماوعرفا،كدام آيات ازقران كريم عالي ترين مرتبه معرفت وتوحيداست؟

1)آيات اول سوره حديد-آيات سوره توحيد                  2)آيات اول سوره حمد-آيات سوره حديد   

3)آيات سوره توحيد-آيات اول سوره حمد                    4)آيات سوره نصر-آيات اول سوره حديد 

  - هدف ازطرح مباحث فلسفي دين وآيات وروايات چه بوده است؟

1)عرضه يك سري مطالب غيرقابل فهم                              2)دعوت انديشه هابه تسليم وسكوت درقبال آنها   

3)پذيرش كوركورانه آنها                                                     4)دعوت به تفكروتعمق  

 - درارتباط باهدف طرح مباحث فلسفي دين درآيات وروايات كدام گزينه درست نيست؟

  1)بالندگيفرهنگ اسلامي                                                   2)كامل بودن ابعاد انديشه وآگاهي مسلمانان  

3)دعوت ما به تفكروتعمق                                                  4)عرضه يك سري مسائل غير قابل فهم

-  درصدراسلام كدام گروه از مسلمانان اهل سنت درقبال بحث عقلي درمساله فلسفي دين موضع مخالف نگرفتند؟  1)معتزله                                                                         2)جبهه تعطيل                                              

3)جبهه نفي                                                                                                                           4)جبهه نفي وتعطيل    

 - درصدراسلام كدام گروه ازمسلمانان اهل سنت هرگونه بحث وتعمق درمسائل فلسفي دين راناروا مي شمرند؟

 1)جبهه نزديك به شيعه                                                                                                       2)معتزله       

3)اهل حديث                                                                                                                       4)جبهه بهره منداز عقل فلسفي واستدلالي

 - كداميك بحث عقلي در مباحث مابعدالطبيعه وبهره مندي ازعقل فلسفي واستدلالي راجايز مي شمرند،ودرميان اهل سنت به شيعه نزديكتر بودند؟

 1)معتزله                                   2)اشاعره                              3)اهل حديث                     4)حنابله

 - كدام گروه دربرابراهل حديث تاب مقاومت نياورده وتقريبا منقرض شدند؟

 1)حنابله                                 2)اشاعره                               3)معتزله                                   4)مشائين 

   - جبهه مخالف وموافق بحث درمسائل فلسفي دين درميان مسلمانان اهل سنت درصدر اسلام به ترتيب كدامند؟ 

1)معتزله-اهل حديث           2)اهل حديث- معتزله            3)معتزله-حنابله     4)حنابله-اهل حديث 

  - جمله ((الكيفيه مجهوله والسؤال بدعه ))جمله شايع كدام گروه در پاسخ به سؤال كنندگان درباره مسائل فلسفي دين بود؟

 1)حنابله-ومعتزله                                          2)معتزله        3)اشاعره ومعتزله                 4)اهل حديث 

    - اين عبارت ازكدام متفكر اسلامي است؟((معنا ندارد كه به مقدمه اي كه مستلزم نتيجه اي است امرشوداماخودآن نتيجه ممنوع باشد)).

  1)استادعلامه طباطبايي                                 2)صدرالمتالهين                     3)فارابي   4)شيخ اشراق 

 - ((خاستگاه فلسفه اسلامي))رابايددر............................................ .

1)برخوردتاريخي اسلام بافلسفه هاي ديگر جستجوكرد.                                                2)بطن ومتن خوداسلام يافت.      

3)فلسفه يونان جستجو كرد.                                                                                                                       4)فلسفه غرب جستجوكرد.  

 - كداميك ستون فقرات ومحتواي اصلي فلسفه اسلامي راتشكيل ميدهد.

  1)ديدگاههاي فيلسوفان يوناني نسبت به انسان    2)ديدگاههاي فيلسوفان غرب نسبت به جهان هستي      3)ديدگاههاي ژرف كتاب وسنت نسبت به جهان    4)ديدگاههاي فيلسوفان شرق زمين نسبت به انسان 

 - استفاده از بيان فلاسفه درتفسير معارف فلسفي دين پس از آشنايي مسلمانان باحكماي              ايجادشد.

1)هند                                      2)مصر                                   3)غرب                                  4)يونان

 - كدام گزينه نادرست است ؟

1)متون اسلامي تفكر درمعارف فلسفي دين راازواجبات شرعي مي شمرد.           2)معارف فلسفي دين سرچشمه آسماني دارد.  

3)معارف فلسفي دين مهياي تبيين عقلاني وفلسفي است.                                      4)مباحث وجودشناسي درمعارف الهي محتوايي غير فلسفي دارند.  

- كدام گروه ازمسلمانان اهل سنت درصدر اسلام تفسير آياتي راكه خداوندخودش را در آنها توصيف كرده تلاوت آنها وسكوت درباره آنها ميدانند ؟

  1)اهل حديث                      2)معتزله                                    3)مالكيون                                                  4)حنابله

   - صدرالمتالهين در شرح اصول كافي مي گويد ((...هنگام شروع نوشتن وتفسير قرآن نخستين بخشي كه انتخاب و به تفسيرآن پرداختم سوره مباركه...................... بود.

1)بقره                                       2)حمد                                3)حديد                                   4)توحيد 

  - كدام گزينه نشانگر جبهه نفي وتعطيل بحث وتعمق درمسائل فلسفي دين است؟

  1)حنابله                                 2)معتزله                                 3)مالكيون                             4)اهل حديث    

- معلومات كدام گروه درحدود نقل وروايت احاديث است؟

 1)مالكيون                              2)اهل حديث                                             3)حنابله                                     4)معتزله 

 - كدام گروه بحث درمعارف فلسفي دين رابدعت مي شمرند؟

 1)معتزله                                  2)مالكيون                                                      3)اهل حديث                                              4)حنابله 

 -كدام گروه باحجيت عقل مخالف بودند؟

 1)اخباريين                                                   2)اشراقيون                           3)معتزله         4)مشائين   

 -كدام گزينه درمورد شناخت فلسفي صدق مي كند؟

 1)براصول بديهي ولي عقلي مبتني است                            2)برفرضيه وآزمون مبتني است       3)دقيق ومشخص وجزئي است                          4)متزلزل وبي ثبات است.  

 

  -كدام گروه تفكر وتعمق در معارف الهي را بدعت وضلالت مي شمرند؟

 1)مشائيون    2)اشراقيون                            3)معتزله          4)اخباريين  

-جمله ((در آخر زمان گروههايي ژرف انديش خواهند آمد))منسوب به كدام امام است؟

 1)باقر(ع)                                2)رضا(ع)                                                        3)سجاد(ع)                                                   4)صادق (ع)

  -كدام دانش احكام مطلق هستي را موردبحث قرار مي دهد؟

 1)اخلاق                                 2)عرفان علمي                                              3)فلسفه                               4)منطق  

-چه گروهي استنباطشان اين بودكه بايد درعمق مسائل ماورالطبيعه واردشدوتجزيه وتحليل كرد؟

 1)اخباريين                                                   2)اهل حديث                                                3)حنابله                                  4)معتزله

  -چه كسي ريشه همه نمودها رادراصل بودن ووجودجستجومي كند؟

 1)روان شناسي                      2)جامعه شناس                    3)فيلسوف                            4)رياضي دان

   -درعبارت ((هركس فيلسوف باشدجهاني مي شودعقلاني ،مشابه جهان عيني))فلسفه به چه معنا يي بكاررفته است؟ 

1)الهيات خاص                                              2)الهيات عام                        3)دانش عقلي ونقلي            4)مطلق آگاهي عقلي

    -كاوش هاي فلسفي فيلسوف باكدام محك برسندپيروزي مي نشيند؟

1)آزمون وتجربه                                            2)استقراءوتمثيل                   3)عقل وبرهان                                              4)كشف وشهود  

-تعريف ((علم به احوال موجودازآن جهت كه موجوداست))ناظربه كدام بخش يامعناي فلسفه است؟

 1)علمي          2)مابعدالطبيعه                                                3)ماوراءالطبيعه                                          4)نظري  

 -كدام گروه بحث وتعمق درمسائل ماوراءالطبيعه راتوصيه مي نمودند؟

 1)اشاعره       2)معتزله                                 3)حنابله                                 4)پيروان مالك بن انس  

- باتوجه به اينكه موضوع فلفسفه ((موجودبما هو موجوداست))كدام مساله فلسفي نيست؟

1)هستي يا جوهراست يا عرض                                                                    2)هستي ياعلت است يامعلول   

3)هستي يامساوي است يانامساوي                                    4)هستي يا واحداست ياكثير

  - اولين سوره اي كه صدرالمتالهين انتخاب كردوبه تفسيرآن پرداخت چه نام داشت ؟

 1)حديد                                   2)حجر                               3)توحيد                                4)بقره 

 -مرتبه اي ازهستي وعلم به هستي درحالت كلي به ترتيب معناي كدام مورداست؟

 1)مابعدالطبيعه-ماوراءالطبيعه                                            2)ماوراءالطبيعه-مابعدالطبيعه    

3)مابعدالطبيعه-متافيزيك                                                  4)متافيزيك-وترانس فيزيك

 - مطابق فرمايش امام علي (ع)درخطبه اول نهج البلاغه،آغازدين................................. .

1)اخلاص به ساحت پيامبراسلام (ص)است.                                               2)ايمان به مبداءومعاداست.   

3-معرفت وشناخت پروردگاراست.                                                         4)نفي صفات زايدازخداست. 

 - مطابق نقل مرحوم صدرالمتالهين ،ارسطو ،طب فلسفه رادرگروعبورازكدام مراحل مي داند؟

 1)طبيعت به ماورالطبيعه        2)ظاهربه باطن                    3)فطرت اول به فطرت ثاني                                               4)عقل به فطرت  

- ازديدگاه امام علي(ع)درخطبه اول نهج البلاغه كمال توحيد كدام است؟

 1)اخلاص به بندگان حق تعالي                                                                  2)اخلاص به ساحت مقدس حق تعالي    

3)ايمان به ذات پروردگار                                                                            4)شناخت كردگار عالم

 -كدام دانش ازيك سلسله مسائل درباره مطلق وجودسخن مي گويد؟

 1)مابعدالطبيعه                                              2)شناخت شناسي                 3)منطق نظري                    4)منطق علمي  

- مطابق فرمايش امام علي (ع)درخطبه اول نهج البلاغه كمال توحيدخداوند متعال كدام است ؟

 1)اخلاص به ساحت مقدس او                                                                    2)ايمان به ذات پروردگار   

3)شناخت كردگارعالم                                                                                                      4)نفي صفات زايد به ذات او  

- آيات اول كدام سوره عالي ترين مرتبه توحيدومعرفت است؟

  1)حديد                                 2)حجر                                3)بقره                                      4)فصلت 

- اساسي ترين مفهوم ومدارهمه بحثهاي مابعدالطبيعه چيست؟

  1)ماهيت                                2)علت                                3)وحدت                               4)وجود   

- چه عاملي باعث ايجاد مكاتب وروشهاي مختلف درعلوم انساني مي شود؟

 1)تفاوت دربينش فلسفي نسبت به جهان مادي                 2)تفاوت دربينش تجربي نسبت به جهان مادي    

3)تفاوت دربينش فلسفي نسبت به انسان                                                   4)تفاوت دربينش تجربي نسبت به انسان 

- قلمرواصلي فلسفه كدام است؟

   1)انسان                                2)پهنه بي پايان هستي            3)هستي غيرمادي                4)هستي مادي  

- به اعتقادارسطو،طلب فلسفه درگروچيست؟

 1)عبورازفطرت ثاني به فطرت اول                                   2)انزواوگوشه نشيني

3)عبور از فطرت اول به فطرت ثاني                                 4)ظاهربيني

 - مقصودفلاسفه ازفطرت اول وفطرت ثاني به تربيت كدام است؟

 1)حالت عادي مادربرخوردباامورروزمره-حالت فروريختن حساب سودوزيان مادي   

2)فارغ شدن ازمبادلات عقل ومعاش-مشغول بودن به زندگي معمولي  

3)حالت فروريختن حساب سودوزيان مادي-مشغول بودن به زندگي مادي  

4)حالت تفكردرباره پرسشهاي مربوط به مبداءوغايت هستي-حالت عادي مادربرخوردباامورروزانه

 - منظورازماده وقوه درمسائل فلسفي كدام است؟

 1)وجودبرترازطبيعت           2)تجرد         3)فعليت تام                                                  4)استعدادبراي تغييروحركت  

- ازديدگاه حضرت علي(ع)((آغاز دين))و((كمال اخلاص))به تربيت كدامند؟

 1)توحيد-نفي صفات زايدبرذات احديت-معرفت كردگار 

2)نفي صفات زايدبرذات احديت-معرفت كردگار-توحيد  

3)توحيد-معرفت وشناخت پروردگار-نفي صفات زايدبرذات احديت                      

4)معرفت وشناخت كردگار-توحيد-نفي صفات زايدبرذات احديت 

 - ازديدگاه حكماوعرفاكدام آيات ازقران كريم عالير ترين مرتبه معرفت وتوحيداست؟

 1)آيات سوره نصر-آيات اول سوره حديد                      2)آيات سوره توحيد-آيات اول سوره حمد   

3)آيات اول سوره حمد-آيات سوره حمد                      4)آيات اول سوره حديد-آيات سوره توحيد

-كداميك ستون فقرات ومحتواي اصلي فلسفه اسلامي راتشكيل مي دهد؟

 1)ديدگاههاي فيلسوفان مشرق زمين نسبت به انسان             2)ديدگاههاي ژرف كتاب وسنت به جهان  

3)ديدگاههاي غرب نسبت به جهان اصلي                                                    4)ديدگاههاي فيلسوفان يوناني نسبت به انسان

 - جبهه مخالف وموافق بحث درمسائل فلسفي دين درميان عامه درصدراسلام به ترتيب كدامند؟

  1)حنابله-اهل حديث         2)معتزله-حنابله   3)اهل حديث-معتزله                             4)معتزله-اهل حديث

  - اساسي ترين مفهوم ومدارهمه بحثهاي مابعدالطبيعه وموضوع آن كدام است؟

 1)چيستي          2)ماده          3)ماهيت       4)وجود 

 

منبع:http://h-zarinkolah.blogfa.com/post-239.aspx

+ نوشته شده در  پنجشنبه دوم آذر 1391ساعت 10:39  توسط فیلسوف اینده  | 

معرفی کتاب

تاریخ فلسفه‌ی راتلج جلد یکم؛ از آغاز تا افلاطون
سی. سی. تایلور
حسن مرتضوی


فلسفه

قیمت: ۱۶۰,۰۰۰ریال

 

"نشر چشمه"

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و چهارم فروردین 1391ساعت 15:3  توسط فیلسوف اینده  | 

معرفی کتاب

اصول فلسفه‌ی آینده

لودویک فوئرباخ
امین قضائی
فلسفه

چاپ: دوم، تهران، ۱۳۹۰
قیمت: ۲۴۰۰۰ ریال

 

نشر چشمه


 

+ نوشته شده در  پنجشنبه هفدهم فروردین 1391ساعت 21:2  توسط فیلسوف اینده  | 

بهمنیاربن مرزبان

بهمنیاربن مرزبان ، فیلسوف مشائی قرن پنجم و شاگرد مشهور ابن سینا. لقب او را کیارئیس و کنیه اش را ابوالحسن گفته اند (نظامی ، ص 126، حواشی ؛ لوکری ، مقدمة دیباجی ، ص 9؛ مدرّس تبریزی ، ج 8، ص 200). تاریخ ولادت وی معلوم نیست . در آذربایجان به دنیا آمد (بیهقی ، ص 57؛ شهرزوری ، ج 2، ص 38). در سبب شاگردی وی نزد ابن سینا نقل است که در کودکی هنگام گرفتن آتش از آهنگر، مقداری خاک در دو کف دستان خود گذارد و سپس آتش را گرفت . ابن سینا که شاهد این ماجرا بود او را تحسین کرد، نزد پدرش رفت و از او خواست که بهمنیار را به کسب علم مشغول کند (رجوع کنید به خوانساری ، ج 2، ص 390ـ391؛ مدرّس تبریزی ، ج 8، ص 201). بهمنیار از 404 تا 412 که ابن سینا در همدان وزیر شمس الدولة دیلمی بود، در درس او حاضر شد و کتاب الحاصل و المحصول او را نزدش خواند (لوکری ، مقدمة دیباجی ، همانجا؛ بهمنیاربن مرزبان ، 1362 ش ، مقدمة نورانی و دانش پژوه ، ص بیست و چهار؛ شهرزوری ، ج 2، ص 111). بهمنیار را مفسر فلسفة ابن سینا و مروّج فلسفه در قرن پنجم دانسته اند. او کتاب التعلیقات ابن سینا را جمع آوری کرده و در التحصیل فلسفه او را شرح کرده است (بهمنیاربن مرزبان ، همان ، ص بیست و پنج ـ بیست و شش ؛ ابن سینا، 1980، مقدمة بدوی ، ص 8؛ لوکری ، مقدمة دیباجی ، ص 9ـ10؛ نصر، ص 29؛ همائی ، ص 88). ابن سینا در نامه ای به بهمنیار او را به دلیل اهتمام به تحصیل علم تحسین کرده است (فروزانفر، ص 232).

دربارة دین بهمنیار اقوال مختلف است . منابع متقدم او را زردشتی دانسته اند اما متأخران گفته اند که بعدها مسلمان شده است (مدرّس تبریزی ، ج 8، ص 200؛ مطهری ، ص 552). آقابزرگ طهرانی نیز در الذریعه (ج 3، ص 395) کتاب التحصیل را جزو مصنفات شیعه معرفی کرده است . در این کتاب قرینة روشنی برای مسلمانی بهمنیار پیدا نمی شود. خطبه و خاتمة کتاب در نسخ موجود، کاملاً اسلامی است ولی معلوم نیست که آنها از مؤلف است یا از نسّاخ متعدد آن (بهمنیاربن مرزبان ، 1375 ش ؛ مقدمة مطهری ، ص ح ). از سوی دیگر، اندیشه های فلسفی وی در توحید ومسائل خیر و شر با دین مجوسی سازگار نیست (همانجا). از برخی عبارات وی در المباحثات (ابن سینا، ص 145ـ 146) نیز برمی آید که او مسلمان بوده است . به گفتة شهرزوری (همانجا) بهمنیار در زبان عربی مهارت نداشته است ، ولی آثار او به عربی است . ابوالعباس لوکری مهمترین شاگرد اوست (شهرزوری ، ج 1، ص 55)، اما منابع متأخر به غلط بهمنیار را شاگرد او معرفی کرده اند (برای مثال رجوع کنید به دهخدا، ذیل «ابوالحسن بهمنیار»؛ مدرّس تبریزی ، همانجا). بهمنیار در 458 وفات یافت (بیهقی ، ص 58؛ شهرزوری ، ج 2، ص 38).

آثار وی عبارت است از: التحصیل ، که مهمترین نوشتة بهمنیار و خلاصة اندیشه های اوست و در سه بخش منطق ، مابعدالطبیعه ، مشتمل بر امور عامه فلسفه که موضوع آن «وجود» است ، و علم به احوال اعیان موجودات تدوین شده است . الهیّات بالمعنی الاخصّ، اولین «مقاله » از بخش سوم است و طبیعیات و مسائل نفس نیز در همین بخش آمده است . بهمنیار این کتاب را به دایی خود، ابومنصور بهرام بن خورشیدبن ایزدیار، هدیه کرده است (ص 1) و در ترتیب مباحث آن از شیوة ابن سینا در تألیف دانشنامة علایی بهره برده است . این کتاب را در حکمت مشاء جامعتر از اشارات دانسته اند (مقدمة مطهری ، ص و). اثیرالدین ابهری به تأسی از التحصیل کتابی به نام المحصول نوشته است (مدرّس رضوی ، ص 184). از التحصیل ترجمه گونه ای

به فارسی به نام جام جهان نمای ، از مترجمی ناشناس ، در دست است که دقیق و کامل نیست و برخی آن را به

خود بهمنیار نسبت داده اند (آقابزرگ طهرانی ، همانجا؛ خوانساری ، ج 2، ص 391)؛ اما با توجه به این که مترجم ، جام جهان نمای را به ابوشجاع محمد میکاییل خوارزمی هدیه کرده (ص 2) و در آن از رسالة دیگر خود به نام دانش فزای کمالی نام برده است (ص 252) جام جهان نمای نمی تواند از بهمنیار باشد. التحصیل در 1349ش ، با تصحیح و تعلیقات مرتضی مطهری ، چاپ شد؛ رسالة مراتب الموجودات (آقابزرگ طهرانی ، ج 20، ص 292)، برخی عبارات این رساله با اثبات المفارقات یا المفارقات والنفوس فارابی مشابهت

دارد و بعلاوه ، در شماری از منابع شرح حال بهمنیار به این اثر او اشاره نشده است ، اما برخی محققان از جمله واعظ جوادی (رجوع کنید به بهمنیاربن مرزبان ، 1356 ش ، مقدمه ، ص 59 ـ61) به استناد اشتراک مطالب این رساله با مطالب و اصطلاحات التحصیل ، بر انتساب آن به بهمنیار تأکید کرده و آن را گونه ای تلخیص از کتاب یادشده می دانند. این رساله در 1268/1851 به اهتمام سالمن پوپر (در لایپزیگ ) و در 1329 (در قاهره ) جزو رسایل بهمنیار و به نام او منتشر شد و در 1356 ش واعظ جوادی آن را ترجمه و با تصحیح چاپ کرد (همان ، ص 56 ـ 73). سه کتاب دیگر وی به نامهای کتاب الرتبة ] یا الزینة [ فی المنطق ، کتاب فی الموسیقی (شهرزوری ، همانجا؛ بیهقی ، ص 57) و البهجة والسعادة (صفا، ج 1، ص 290)، اکنون در دست نیست .

بیشتر سؤالهای کتاب المباحثات نیز از بهمنیار است (ابن سینا، 1371 ش ، مقدمة بیدارفر، ص 8). این کتاب ،

شامل پرسش و پاسخهای فلسفی میان ابن سینا و شاگردان او یعنی بهمنیار و ابن زیله ، و در اواخر عمر ابن سینا نوشته شده (همانجا) و ابن سینا در پاسخ برخی از این پرسشها اظهار عجز کرده است (ص 18، نیز رجوع کنید به ص 185، 188، 220، 249). صدرالدین شیرازی (ملاصدرا) در مقام پاسخگویی به برخی پرسشهای فلسفی بهمنیار برآمده است ( المبدأ والمعاد ، ص 288ـ294). برخی فقرات مباحثات در رساله ای جدا به نام اثبات المبدأالاول یا موضوع علم مابعدالطبیعه به بهمنیار نسبت داده شده است (ابن سینا،1371 ش ، ص 14، پانویس ).

به نظر بهمنیار، هرچند نسبت منطق به اندیشه و رویّت مانند نسبت نحو به کلام و عروض به شعر است ، اما نیاز فطرت انسان به منطق بیش از نحو و عروض است ؛ منطق از حد و قیاس ـ که وسیلة اکتساب مطلوبهای مجهول اند ـ و اقسام آن دو بحث می کند و به مدد آن می توان امور حقیقی را از غیر آن تمیز داد، کاری که سرشت انسانها در اکثر موارد از آن ناتوان است (ص 4ـ5). او اختلاف اهل منطق را به سبب الفاظ می داند و این که گروهی معنایی از الفاظ تصور می کنند که مخالف معنای آن نزد گروه دیگر است . اگر این تصورات

بر فرض واحدی جمع شود، تنازع آرا از میان می رود (همان ، ص 6). حصول علم به سه چیز است : آنچه از راه حس به دست آید، مثل علم به وجود خورشید؛ آنچه حس بر آن گواهی دهد، مثل علم هیئت ؛ و آنچه در آن راهی برای شهادت حس نباشد، مانند علم به خدا و بقای نفس که در این هنگام استفادة از منطق ضروری است تا با آن میان این علم و مثلاً علم نجوم مقایسه شود و برای نفس یقین حاصل آید. دلایل منطقی شبیه دلایل علم هندسه و هئیت است (همانجا).

در فلسفه ، بهمنیار، همچون دیگر مشائیان ، موضوع علم مابعدالطبیعه را موجود از آن حیث که موجود است ، یعنی وجود، دانسته است . موضوعات علوم دیگر مانند اعراض ذاتی برای وجود محسوب می شوند و نحوة وجود آنها در این علم معین می شود.

از نظر بهمنیار، هرگاه گفته می شود چیزی موجود است دو معنا در این سخن قصد می شود: 1) مجازی ، یعنی آن «شی ء» دارای وجود است ، مانند اضافة سر به صاحب آن ؛ 2) حقیقی ، یعنی موجودیّت شی ء، همان وجود آن است ، به این معنا که وجود چیزی نیست که شی ء بدان در اعیان موجود شود بلکه وجودِ شی ء بودن یا شدن آن است ، زیرا در غیر این صورت تسلسل لازم می آید (همان ، ص 280ـ281). حمل وجود بر مصادیق خود، تشکیکی است نه متواطی و جسمیّت بر جسمیّت تقدم ندارد اما جوهر بر عرض و علت بر معلول تقدم دارد. او نتیجه می گیرد که عمومیّت وجود از قبیل عمومیّت جنس نیست و حمل آن بر آنچه ذیل آن قرار می گیرد و موضوع آن است حمل لازم است ، نه حمل مقوم (همان ، ص 281ـ 282). به سخن بهمنیار، تخصص هر وجود در اضافة آن به موضوع خود است . اضافة وجود به ماهیات ، که موضوعات وجودند، از قبیل اضافة اعراض به موضوعات آنهاست که مقوم و سبب آنها به شمار می روند. البته این معنا فقط در مورد ممکنات و معلولات است ، زیرا وجود واجب را سببی نیست (همان ، ص 282ـ283).

به نظر بهمنیار، شی ء چه در خارج و چه در ذهن ، از وجود منفک نیست و اگر جدا باشد، دیگر شی ء نیست

(همان ، ص 288). شی ء، موجود معینی میان موجودات نیست بلکه از معقولات ثانی است و وجود در قیاس با

اقسام خود نیز همین طور است . به نوشتة عبدالرزاق لاهیجی (ص 201) ابن سینا در پاسخ شاگرد خود بهمنیار دربارة مسئلة جعل ، به جعل بسیط ماهیات قایل شده است . از سوی دیگر، عبارات بهمنیار دربارة وجود، حاکی از قول به اصالت وجود است (محمدجعفر لاهیجی ، مقدمة آشتیانی ، ص 55). بهمنیار مرتبة علت و معلول را مساوی ندانسته و اختلاف آنها را در سه جهت می داند: تقدم و تأخر، استغناء و احتیاج ، وجوب و امکان . وجود علت مقدم بر وجود معلول است و علت در وجود خود محتاج معلول نیست بلکه یا به ذات خود یا به علت دیگر موجود است (1375 ش ، ص 529 ـ 530).

بهمنیار حرکت را با عبارت «موافات حدود بر سبیل اتصال » تعریف کرده و آن را «اقرب العبارات » در فهم

حرکت نامیده است (همان ، ص 534). ملاصدرا ( الحکمة المتعالیة ، سفراول ، ج 3، ص 31) این تعریف را بدون ذکر مأخذ با افزودن قید «بالقوه » بر آن ، نقل کرده و آن را «اقرب التعاریف » دربارة حرکت دانسته است . به نظر بهمنیار، حرکت در مقوله های «أن ینفعل » و «أن یفعل » واقع نمی شود، چون این دو، عین حرکت اند و حرکت در حرکت محال است .

او در این باره برهانی اقامه کرده است (1375 ش ، ص 429)؛ همچنین حرکت در جوهر را با اقامة برهانی رد می کند (همان ، ص 426).

بهمنیار، جنس بودن جوهر را نفی کرده و همان گونه که عرض را مفهومی عرضی نسبت به مقولات نُه گانة اعراض می داند، جوهر را مفهومی جامع می داند که بر پنج مقولة دیگر (ماده ، صورت ، جسم ، نفس و عقل ) حمل می شود (همان ، ص 293ـ294، 299، 302؛ جوادی آملی ، ج 5، ص 535 ـ 536). او در الهیات ، ابتدا وحدت و بساطت واجب الوجود را اثبات می کند و سپس با تکیه بر آن ، ترکّب و امکان اجسام و صور جوهری و عرضی آنها را اثبات می کند (1375 ش ، ص 570 ـ 572).

به نظر بهمنیار، حکمت ، خروج نفس به سوی کمال در علم و عمل است (همان ، ص 265)؛ لذّت ، تابع ادراک

و بلکه همان ادراک است و لذت حقیقی ، لذت عقلی است و معشوق حقیقی ، کمال مطلق است . وی وجود

را سعادت ] = خیر [ و شعور به آن را نیز سعادت می داند که طبعاً هر موجودی به حسب بهره ای که از نعمت وجود و آگاهی به آن دارد، از این سعادت برخوردار است . (همان ، ص 832). بهمنیار در اندیشه و آرای فلاسفة پس از خود تأثیرگذار بوده است (همان ، مقدمة مطهری ، ص 9). حکیمان پس از وی آرای او را نقل و نقد کرده اند؛ از جمله ، میرداماد در قبسات (ص 18، 42، 320) آرای او را نقل و بررسی رده ، و ملاصدرا در مسئلة اصالت وجود ( کتاب المشاعر ، ص 14) امکان فقری و ملاک و مدار نیاز معلول به علت (قس همان ، ص 283ـ284؛ همو، الحکمة المتعالیة ، سفر اول ، ج 1، ص 86، 218، 416ـ417؛ جوادی آملی ، ج 5، ص 391ـ393) و برهان در نفی حرکت در مقوله أن یفعل و أن ینفعل (بهمنیاربن مرزبان ، 1375 ش ، ص 429؛ صدرالدین شیرازی ، شرح الهدایه ، ص 100) و موارد دیگر از اندیشة بهمنیار بهره برده و به نقل مطلب از وی پرداخته است . وی همچنین در برخی مواضع (برای مثال رجوع کنید به الحکمة المتعالیة ، سفر اول ، ج 1، ص 47) قول او را در التحصیل (ص 282) نقد و رد کرده است .

+ نوشته شده در  جمعه یازدهم فروردین 1391ساعت 23:44  توسط فیلسوف اینده  | 

فلسفه مشاء

فلسفه مشاء
تقسیم فلسفه به مشائی و اشراقی در عین اینکه یکی از تقسیمات فلسفه اسلامی است حداقل از نظر تاریخ فلسفه اسلامی سابقه دیرینه­تری نیز دارد. در حقیقت پیروان ارسطو عموما مشائی و پیروان افلاطون اشراقی نامیده می­شوند. در وجه تسمیه مشاء اقوال مختلفی گفته شده است. برخی علت این نام­گذاری را عادت و یژه ارسطو در تدریس ذکر کرده­اند. گفته می­شود ارسطو به هنگام تدریس فلسفه قدم می­زد و در حال راه رفتن به افاده می­پرداخت. به همین دلیل نام فلسفه ارسطو مشائی شد. برخی نیز و جه آن را این دانسته­اند که چون عقل و اندیشه این فلاسفه پیوسته در مشی و حرکت بوده فلسفه آنان به فلسفه مشاء مشهور شده است؛ چرا که حقیقت فکر همان حرکت به سوی مقدمات و از مقدمات به سوی نتایج است.[1] در میان فلاسفه اسلامی کندی، فارابی، ابن سینا، خواجه نصیر طوسی و ابن رشد اندلسی از بزرگان فلسفه مشائی شمرده می­شوند. در جهان اسلام فلسفه مشاء با نام ابن سینا شناخته و آموزش داده می­شود.
در یک بیان ساده می­توان عنصر اساسی فلسفه مشاء را این گونه توصیف کرد که از نظر این مکتب آدمی می­تواند تنها از راه تفکر و استدلال بر مبنای منطق صوری به حقیقت عالم دست پیدا کرده و نسبت به آنها معرفت مطابق با و اقع بیابد.[2]
استاد شهید مرتضی مطهری در کتاب ارزشمند خود (آشنایی با علوم اسلامی، منطق و فلسفه) فرموده­اند مناسب است نام فلسفه مشاء را فلسفه استدلالی بگذاریم. آنچه از این سخن استنباط می­شود این است که گویا فلسفه­های دیگر از جمله فلسفه اشراقی استدلالی نیستند و یا حداقل در اثبات مطالبشان تنها به استدلال تکیه نمی­کنند. خود ایشان در همین کتاب می­فرمایند فرق فلسفه مشائی و اشراقی در این است که در روش اشراقی برای تحقیق در مسائل فلسفی و مخصوصا حکمت الهی تنها استدلال و تفکرات عقلی کافی نیست، سلوک قلبی و مجاهدت نفس و تصفیه آن نیز برای کشف حقایق ضروری و لازم است، اما در روش مشائی تکیه فقط بر استدلال است.[3] اما به نظر می­رسد باید گفت فلسفه مشاء و اشراق در اصل فلسفیدن تفاوتی با هم ندارند؛ چرا که حقیقت فلسفه به اقامه برهان و استدلال است. هر ادعایی که یک فیلسوف در فلسفه خود مطرح می­سازد باید با برهان عقلی مبرهن سازد. در خصوص فلسفه اشراق و فیلسوف بزرگ اشراقی یعنی شیخ شهاب­الدین سهروردی نیز این سخن به غایت صحیح است. یعنی هرگاه کتاب­های فلسفی شیخ اشراق را بررسی کنیم خواهیم دید ایشان نیز در اثبات مطالب فلسفی از روشی غیر از روش برهان و استدلال استفاده نکرده است. بنابراین سوال این است که چه چیزی باعث می­شود فلسفه مشاء از فلسفه اشراق و هر دوی اینها از حکمت متعالیه متمایز گردند. برای روشن شدن این مطلب می­گوییم: عمل تفلسف مراحلی دارد که این مراحل را در چند مورد ذیل می­توان خلاصه کرد:
1. طرح مساله
2. گردآوری مقدمات برهان
3. استدلال و اقامه برهان
4. ملاحظه نتیجه
از مراحل چهارگانه فوق آنچه مقوم حقیقت فلسفه است و با و جود او فلسفه موجود و با فقدانش فلسفه­ای در کار نخواهد بود، مرحله سوم یعنی اقامه برهان است. بقیه مراحل یا نقش مقدماتی دارند و یا به عنوان تکمله کار فلسفی به شمار می­روند. با توجه به این نکته می­گوییم آنچه وجه تمایز فلسفه مشاء‌ و فلسفه اشراق است مرحله سوم نیست؛ بلکه این دو مکتب هر دو در اثبات مسائل خود از روش برهانی کمک می­گیرند[4]، اما در سایر مراحل تفاوت­هایی با هم دارند. مثلا فلسفه اشراق در طرح مسائل و گردآوری مقدمات و نیز ملاحظه نتیجه از کشف نیز کمک می­گیرد، اما فلسفه مشاء در همه این مراحل تکیه بر عقل دارد. بنابراین با توجه به آنچه گفته شد باید گفت فرق اساسی این دو مکتب در جوهره اصلی کار فلسفی نیست؛ بلکه فقط در امور مقدماتی و تکمیل عمل فلسفی با هم مقداری متفاوت هستند. خلاصه آنکه آن عنصری که باعث می­شود یک مکتب فکری فلسفه محسوب شود در هر دو مکتب مشاء و اشراق موجود است و تفاوت­ها تنها در اموری خارج از ذات و حقیقت فلسفه است. در عین حال انکار نمی­کنیم که همین مقدار از تفاوت باعث تمایز زیادی در این دو مکتب فلسفی شده است.

+ نوشته شده در  جمعه یازدهم فروردین 1391ساعت 23:42  توسط فیلسوف اینده  | 

کتاب جدید

 

          فلسفه هگل

خودم خوندم خیلی جالبه تو تعطیلات حتما بخونیدش...

 

این لینک زیباترین جملات فلسفی برای سرگرمی خیلی جملات با مفهومی داره حتما برید بخونیدش

http://www.gtalk.ir/thread172338-25.html

+ نوشته شده در  سه شنبه هشتم فروردین 1391ساعت 23:47  توسط فیلسوف اینده  | 

نمونه سوالات تستی منطق جدید و فلسفه سوم

 

 

الف : بخش منطق ( ص ۴۶-۷۰)

1- اگر دوقضیه هم در موضوع و هم در محمول با هم متفاوت باشند به آن ......گفته می شود.

الف: تماثل ب: تشابه ج: تداخل د: تباین

2- نقیض قضیه " برخی مردم بی سواد هستند " کدام گزینه است.

الف: هرمردمی بی سواد هستند

ب: برخی بی سوادها مردم هستند

ج: هیچ مردمی بی سواد نیستند

د: برخی مردم بی سواد نیستند

3- کدام گزینه غلط است:

الف: نام دیگر سور در قضایای محصوره کیفیت می باشد.

ب: فایده احکام قضایا اثبات درستی یا نادرستی یک قضیه است.

ج: استدلال برای پاسخ گویی به چرا بوجود آمده است.

د: عالی ترین شکل استدلال ، قیاس است.

.............................

لطفاً به ادامه مطلب بروید


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه هشتم فروردین 1391ساعت 23:38  توسط فیلسوف اینده  | 

سوالات مرحله دوم المپیاد فلسفه و منطق

سوالات مرحله دوم المپیاد فلسفه و منطق

گروه فلسفه ومنطق استان یزد

برگرفته از وبلاگ گروه فلسفه استان یزد با مدیریت مرتضی عابدی اردکانی

سوالات مرحله استانی المپیاد فلسفه ومنطق

زمان : 20 دقیقه

الف: بخش فلسفه :

1-موثر قرارگرفتن استدلال های بی اساس سوفسطائیان که انسان را معیار همه چیز می دانستند وحقیقت را امری ........زمینه پرداختن به ..........را در اندیشمندان جدی تر نمود .

الف: نسبی – منطق ب: نسبی- فلسفه ج: مطلق – منطق د: مطلق – فلسفه

2-تمییز و تشخیص اشیاء از یکدیگر وفهم شباهت و همانندی بین پدیده ها ، به ترتیب برخاسته از .....و....موجود در هستی است که بررسی آن به عهده ......می باشد.

الف: وحدت – کثرت – فلسفه ب: ماهیت – وجود – فلسفه

ج: وجود – ماهیت – مابعد الطبیعه د: کثرت – وحدت – مابعدالطبیعه

3-سقراط در گفتگو با مخاطب به کدام مورد تاکید داشت و ازآن بهره می جست.

الف: آشکار کردن کمبود معلومات خود و ارائه قیاس منطقی

ب: آشکار کردن کمبود معلومات طرف و ارائه تعریف درست از اشیاء

ج: آشکار کردن کمبود معلومات خود و تکیه بر ضوابط منطقی خطابه

د: توحه به نادانی مخاطب و خویشتن و تکیه بر ضوابط منطقی خطابه

....................................

لطفاً به ادامه مطلب برویدادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه هشتم فروردین 1391ساعت 23:35  توسط فیلسوف اینده  | 

سوالات مرحله اول المپیاد فلسفه و منطق

سوالات مرحله اول المپیاد فلسفه و منطق ( استان یزد)

برگرفته از وبلاگ گروه فلسفه استان یزد- با مدیریت آقای مرتضی عابدی اردکانی

الف : بخش فلسفه

1- تفاوت اساسی فلسفه اولی و سایر دانش های بشری در چیست ؟

الف) موضوع

ب) روش

ج) هدف

د)مسائل

2- اگر کسی به دنبال آن باشد که یک مفهوم مثل سنگ را تعریف نماید تا با تعریف کردن آن چیستی و چگونگی آن را روشن کند، این بحث از مسائل کدام دانش است؟

الف) زمین شناسی

ب) ادبیات

ج) فلسفه اولی

د) سنگ شناسی

3 -اصلی ترین مبنایی که تمام خصوصیات اشیاء و پدیده ها به آن باز می گردد چیست؟

الف) ماهیت اشیاء

ب) کیفیت اشیاء

ج) قانون علیت در اشیاء

د) هستی اشیاء

4- در کدام گزینه کلمات ارتباط مناسب تری با هم دیگر دارند؟

الف) کثرت- ماهیت- خواص گوناگون

ب) وحدت- ماهیت- حقیقت واحد

ج) مجرم- جبر اقتصادی- زیبایی شناسی

د) هستی مطلق- حس- کمیت

5- کدامیک درست است؟

الف)پروتاگوراس و گرگیاس هر دو هر نوع حقیقتی را انکار می کردند.

ب) پروتاگوراس به حقیقت ذهنی معتقد بود ولی گرگیاس هر نوع حقیقتی را انکار می کرد.

ج) پروتاگوراس همه چیز را ثابت می پنداشت ولی گرگیاس همه چیز را نسبی می دانست.

د) پروتاگوراس و گرگیاس هر دو همه چیز را فردی و ثابت می پنداشتند.

.....................................

لطفاً به ادامه مطلب بروید


 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه هشتم فروردین 1391ساعت 23:34  توسط فیلسوف اینده  | 

برای استفاده از نمونه سوالات امتحان نهایی سال های گذشته به لینک زیر مراجعه و فایل ان را دانلود کنید.

http://www.aee.medu.ir/

+ نوشته شده در  جمعه بیست و ششم اسفند 1390ساعت 20:17  توسط فیلسوف اینده  | 

معرفی کتاب هفته

با سلام خدمت تمامی بازدیدکنندگان وبلاگ فلسفه و منطق سال سوم دبیرستان مدیر این وبلاگ با تشویق دبیر مربوطه فلسفه و منطق در نظر دارد برای مفید تر شدن مطالب این وب و کاربردی شدن بیشتر ان هر هفته یک کتاب فلسفی به علاقمندان معرفی کند و اما کتاب این هفته :

مردی در تبعید ابدی

 

نویسنده :نادر ابراهیمی

 

+ نوشته شده در  جمعه چهاردهم بهمن 1390ساعت 12:37  توسط فیلسوف اینده  | 

نمونه سوالات منطق درس 8

سوالات درس 8 منطق

1-اگر دو قضیه در کم و کیف مختلف باشند چه نسبتی میان انها وجود دارد؟

الف)تداخل                    ب)تضاد                     ج)تناقض                   د)عکس

2-در قضیه متضاد در چه چیز چیزی با هم اختلاف دارند؟

الف)موضوع               ب)کیفیت                    ج)محمول                 د)کمیت

3-نقیض این قضیه هیچ اسمی معرب نیست کدام است؟

الف)بعضی اسم ها معرب نیستند                                 ب)بعضی اسم ها معرب هستند

ج)بعضی معرب ها اسم نیستند                                  ج)بعضی اسم ها معرب هستند

4-عکس قضیه ی همه ی ایرانی ها مسلمان هستند کدام است؟

الف)بعضی مسلمان ها ایرانی هستند                         ب)بعضی ایرانی ها مسلمان هستند

ج)همه ی مسلمان ها ایرانی هستند                          د)بعضی مسلمان ها ایرانی نیستند

5-در عکس کدام جزئ قضیه در بعضی موارد ثابت است و بعضی موارد تغییر می کند؟

الف)کیفیت                 ب)موضوع و محمول                 ج)کم              د)صدق

6-هر گاه دو قضیه چنان با هم اختلاف داشته باشند که اگر یکی صادق باشد یا دیگری کاذب باشد می گوییم ان دو قضیه -------- است.

7-دو قضیه ی متضاد ممکن است هر دو -------- باشد.

8-دو قضیه ای جمع ان دو غیر ممکن باشد و دو قضیه ای که جمع و رفع ان دو دو غیر ممکن باشد گوییم به ترتیب ------- و-------- نام دارد.

9-اگر قضیه ای درست باشد نقیض ان -------- است.

10-دو قضیه وقتی با هم متباین اند که هم موضوع و هم محمول انها با یکدیگر –------ باشد.

11-دو قضیه وقتی با هم متشابهند که که موضوع ان ها فرق دارد اما محمولشان یکی است.(ص غ)

12دو قضیه ای که هر دو دارای سور جزئی هستند اما در نسبت متفاوت اند تداخل است.

13-هر گاه یک قضیه موجبه کلی درست باشد قطعا سالبه کلی متضاد ان صحیح است.

14-قضیه حملی موجبه را با ذکر مثال تعریف کنید.

15-عکس قضایای زیر را بنویسید .

الف)هر غیبتی حرام است                      

ب)بعضی انسانها شاعر هستند.

16-(الف ب است ج د) است چه نوع قضیه ای است؟

17-چه زمانی در قضیه متقابل اند؟

18-حالت های موجود در قضیه ی تقابل را نام ببرید؟

19-جدول زیر را کامل کنید؟

اصل قضیه                عکس قضیه                   نقیض قضیه                     متضاد قضیه

هر پرستویی پرنده است

20-تداخل را تعریف کنید؟

21-تضاد را تعریف کنید؟

22- منظور از تداخل تحت تضاد چیست؟

23-انواع عکس در منطق را نام ببرید؟

24-منظور از (عکس ) قضیه و (اصل) قضیه چیست؟

 

+ نوشته شده در  یکشنبه نهم بهمن 1390ساعت 22:1  توسط فیلسوف اینده  | 

منطق

بسم الله الرحمن الرحیم

گروه : A                          کلاس :  332

 

1ـ استدلال قسمتی دیگر از ...............است.

2ـ عالی ترین فعالیت ذهن بشر...............و...............است.

3ـ نتیجه استدلال چیست؟

4ـ فعالیت طبیعی ذهن انسان...............است.

5ـ ...............تشکیل دهنده اجزای یک استدلال هستند.

6ـ نام دیگر تصدیق...............است.

7ـ محتوای قضایا از چه راه هایی به دست می اید؟

8ـ قضیه چیست؟

9ـ قضایا به دودسته...............و...............نقسیم می شوند.

10ـ قضیه حملی چیست؟ ازچه قسمت هایی تشکیل شده است؟ (با مثال)

11ـ قضیه شرطی چیست؟ ازچه قسمت هایی تشکیل شده است؟(با مثال)

12ـ صحیح یا غلط بودن جملات زیر را مشخص کنید.

الف) فقط جمله های سؤالی هستند که قابلیت درست وغلط بودن را دارند.

ب) موضوع کلمه ای است که همواره در ابتدا و اول جمله ذکر شود.

ج) مقدم جمله ای نیست که حتما ً درابتدای جمله بیاید.

13ـ قضایای حملی به دو دسته...............و...............تقسیم می شوند.

14ـ سور چیست؟


 

15ـ چند نوع قضیه حملی داریم؟ نام ببرید.(با مثال)

16ـ قضایای شرطی به دو دسته...............و...............تقسیم می شوند.

17ـ قضایای شرطی منفصل به چند قسمت تقسیم می شوند؟ نام ببرید.

18ـ نوع قضایای منفصل زیر را مشخص کنید.(مانعة الرفع ، مانعة الجمع و حقیقیه)

الف) امروز یا جمعه است یا شنبه.

ب) الان یا شب است یا روز.

ج) پول یا به صورت چک است یا سکه.

د) انسان نتیجه اعمال خود را یا در دنیا می بیند یا دراخرت.

 

 

1ـ مثالی برای قضیه حملی ومثالی برای قضیه شرطی بنویسید.

2ـ قضیه حملی و شرطی را تعریف کنید.

3ـ قضیه چیست؟ چند نوع دارد؟ نام ببرید.

4ـ مانعة الرفع ، حقیقیه و مانعة الجمع را مشخص کنید.

الف) این درخت یا چنار است یا کاج .

ب) الان یا روز است یا شب.

ج) مثلث یا شکل است یا سه ضلعی.

5ـ یک مثال برای قضیه متصل شرطی بنویسید.

 

 

1ـ استدلال چیست؟ وچگونه ساخته می شود؟

2ـ استدلال فعالیت...............است.

3ـ قضیه چیست؟

4ـ یک مثال برای قضیه حملی و یک مثال برای قضیه شرطی بنویسید.


                                             5ـ در مثال های زیر قضایای حملی و شرطی را مشخص کنید.

الف) اهن و مس ازفلزات پرمصرف هستند.

ب) اگر خوب درس بخوانی برای امتحان نباید نگران باشی.

6ـ قضیه حملی محصوره کلی و جزئی به چند دسته تقسیم می شوند؟

7ـ یک مثال برای قضیه موجبه کلی و یک مثال برای قضیه سالبه کلی بنویسید.

8ـ یک مثال برای قضیه موجبه جزئی و یک مثال برای قضیه سالبه جزئی بنویسید.

9ـ درمثال های بالا مانعة الجمع ، مانعة الرفع وحقیقیه را مشخص کنید.

10ـ در مثال های زیر مانعة الجمع ، مانعة الرفع و حقیقیه را مشخص کنید.

الف) قضیه یا حملی است یا شرطی .

ب) اگر کسی دنبال کمال باشد سعادتمند خواهد شد.

ج) عدد یا زوج است یا فرد.

 

 

1ـ نتیجه استدلال را تعریف کنید.

2ـ استدلال فعالیت...............است.

3ـ با شناخت دقیق ماهیت و اجزای استدلال می توان از چه چیزی کاست؟

4ـ محتوای قضایا از چه راه هایی به دست می اید؟ (4 مورد)

5ـ قضیه از جهات مختلف تقسیمات گوناگونی پیدا می کند در اولین مرحله به چند قسم تقسیم می شود؟

6ـ قضیه حملی از چه قسمت هایی تشکیل شده است؟

7ـ قضیه شرطی از چند جزء تشکیل شده است؟ جزء اول را چه می گویند؟ جزء دوم را چه می گویند؟

8ـ اگر موضوع قضیه یک شخص یا یک شئ یا یک مجموعه خاص باشد به ان...............می گویند.

9ـ نشانه هایی که باعث می شوند دایره مصادیق مشخص شود...............نام دارند.

10ـ جمله ای که با معنای اگر شروع شود...............و جمله ای که درمعنای تابع است ...............نامیده می شود.

11ـ قضیه ای که در ان درست بودن دو طرف قضیه محال است وهم غلط بودن ان چه نام دارد؟

12ـ قضیه ای که در ان جدایی وانفصال دو یا چند نسبت حکم شده است چه قضیه ای نام دارد؟

13ـ اگر چیزی را به چیزی نسبت ندهیم و از ان سلب کنیم ان را چه می نامند؟

14ـ اگر از سور هر یا هیچ استفاده شود قضیه...............است.

15ـ اگر از سور بعضی یا برخی استفاده شود قضیه...............است.

16ـ اقسام قضایای حملی به دو قسم...............و...............تقسیم می شوند.

 

 

1ـ نتیجه استدلال چیست؟

2ـ محتوای قضایا از چه راه هایی به دست می اید؟

3ـ تعیین کنید کدام عبارت قضیه حملی و کدام یک قضیه شرطی است.

الف) اگر در کنکور موفق شوم به شغل دلخواهم می رسم.

ب) من تفریح و گردش را خیلی دوست دارم.

4ـ قضیه شرطی متشکل از دو جزء است که جزء اول را............و جزء دوم را............می گویند.

الف) موضوع ـ محمول     ب) مقدم ـ تالی      ج) موضوع ـ تالی     د) نسبت ـ تالی

5ـ قضیه محصوره را توضیح دهید.

6ـ قضیه حملی از جهت نسبت به دو دسته...............و...............تقسیم می شود.

7ـ یک قضیه موجبه کلیه و یک قضیه سالبه کلیه بنویسید.

8ـ یک قضیه منفصل حقیقیه بنویسید.

9ـ مشخص کنید این عبارت « امروز یا شنبه است یا جمعه » کدام یک از قضایای منفصل است؟

الف) مانعة الجمع          ب) حقیقیه          ج) مانعة الرفع          د) شرطی


 

 

1ـ در حقیقت استدلال مانند تعریف قسمتی دیگر از تفکر است.     صحیح      غلط

2ـ « من معلم خود را دوست دارم » یک قضیه حملی است.       صحیح      غلط

3ـ « هر ایرانی به سابقه دینی و تاریخی خود افتخار می کند » یک قضیه شرطی است.             صحیح         غلط

4ـ عالی ترین فعالیت ذهن بشر............است.

الف) قضیه حملی       ب) تعریف کردن        ج) معرف           د) استدلال 

5ـ مهم ترین بحث منطقی کدام است و ازکدام مورد فراهم می اید؟

الف) تعریف ـ مجموع چند تصدیق                ب) استدلال ـ مجموع چند قضیه

مجموع چند تصدیق  ج) تعریف ـ مجموع چند قضیه                    د) استدلال ـ

6ـ قضیه حملی قضیه ای است که در ان............

الف) چیزی را به چیزی بدون شرط اسناد می دهند.

ب) موضوع ثابت و محمول احتمالی باشد.

ج) ثبوت محمول برای هر موضوع منوط به ثبوت موضوع باشد.

د) محمول وجودی و موضوع شکلی و امکانی باشد.

7ـ قضیه « هر مثلث دارای سه زاویه است » کدام یک از اقسام محصوره است؟

الف) سالبه جزئیه        ب) سالبه کلیه         ج) موجبه جزئیه        د) موجبه کلیه

8ـ « هر عددی یا زوج است یا فرد » چه نوع قضیه ای است؟

الف) شخصیه            ب) منفصل حقیقی      ج) منفصل مانعة الجمع     د) منفصل مانعة الرفع

9ـ کدام یک از قضایای زیر منفصل مانعة الجمع است؟

الف) هر قضیه حملی یا موجبه است یا سالبه     ب) این شخص یا اروپایی است یا اسیایی

ج) تصور یا جزئی است یا کلی                   د) هر طلایی یا خالص است یا نا خالص

10ـ اگر موضوع قضیه یک شخص یا یک چیز یا یک موضوع خاص باشد به ان............... می گویند.

11ـ اگر چیزی را به چیزی نسبت ندهیم و از ان سلب کنیم ان را ................ می نامند.

+ نوشته شده در  دوشنبه سوم بهمن 1390ساعت 23:39  توسط فیلسوف اینده  | 

جدول احکام قضایی

 

 

 

دو تا جزئیه

سور ثابت

نیست عوض میشود

مانعه الجمع

 است             نیست

سور عوض می شود

کلی             جزئی

نیست ثابت

نیست           است            

                 هر

هیچ

صدق=مانعه الجمع

کم نیست صدق عوض می شود.

 

تحت تضاد

تداخل

تضاد

تناقض

 

موجبه جزئیه

سالبه کلیه

سالبه جزئیه

موجبه کلیه

سالبه جزئیه

موجبه کلیه

سالبه کلیه

موجبه جزئیه

سالبه جزئیه

موجبه کلیه

موجبه جزئیه

سالبه کلیه

موجبه جزئیه

سالبه کلیه

موجبه کلیه

سالبه جزئیه

 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و هفتم دی 1390ساعت 20:45  توسط فیلسوف اینده  | 

تمرینات درس هشتم (احکام قضایای حملی)

نمونه شماره 1

1- موجبه کلیه :هر دختری عاشق است.

2- موجبه جزئیه:برخی دختران عاشق اند.

3- سالبه کلیه:هیچ دختری عاشق نیست.

4- سالبه جزئیه:برخی دختران عاشق نیستند

 

تناقض:

1-  برخی دختران عاشق نیستند.

2- هیچ دختری عاشق نیست.

3- برخی دختران عاشق هستند.

4- هر دختری عاشق است.

تضاد:

1-  هیچ دختری عاشق نیست.

2- هر دختری عاشق است.

تداخل:

1-  برخی دختران عاشق هستند.

2- هر دختری عاشق است.

3- برخی دختران عاشق نیستند.

4- هر دختری عاشق نیست.

تحت تضاد:

1- برخی دختران عاشق نیستند.

2- برخی دختران عاشق هستند.

 

 

نمونه شماره 2

 

1- موجبه کلیه : هر خانه ای در دار است.

2-موجبه جزئیه:برخی کتاب ها عکس دار است.

3- سالبه کلیه:هیچ خیابانی محل بازی کردن نیست.

4- سالبه جزئیی: برخی درختان میوه دار نیستند

 

 

 

تناقض:

1- برخی خانه ها در دار نیست.

2- هر کتابی عکس دار نیست.

3- برخی خیابان ها محل بازی است.

4- هر درختی میوه دار است.

تضاد:

1- هیچ خانه ای در دار نیست. (کاذب)

2- هر خیابانی محل بازی کردن است.(کاذب)

تداخل:     

 1- برخی خانه ها در دار است.

2- هر کتابی عکس دار است.

3- برخی خیابان ها محل بازی کردن نیست.

4- هر درختی میوه دار نیست.

تحت تضاد:

1- برخی کتاب ها عکس دار نیست.

2-برخی درختان میوه دار هستند.

 

 

نمونه شماره 3

1- موجبه کلیه: هر بچه ای مهربان است.

2- موجبه جزئیه:برخی از دوستان صبور هستند.

سالبه کلیه:هیچ دختری خوب نیست.

سالبه جزئیه:بعضی از کودکان باهوش نیستند

 

تناقض:

1- برخی بجه ها مهربان نیستند.

2- هیچ یک از دوستان صبور نیستند.

3- برخی از دختران خوب هستند.

4- هر کودکی باهوش است

تضاد:

1- هیچ بجه ای مهربان نیست.

2- هر دختری خوب است.

تداخل:

1- برخی بچه ها مهربان هستند.

2-هر دوستی صبور است.

3-بعضی دختران خوب  نیستند.

4-هر کودکی باهوش نیست.

تحت تضاد:

1-برخی از دوستان صبور نیستند.

2-بعضی از کودکان باهوش هستند.

 

نمونه شماره 4

 

 

1-موجبه کلیه:هر سیبی قرمز است.

 2- موجبه جزئیه:برخی سیب ها زرد هستند.

3- سالبه کلیه:هیچ سیبی بنفش نیست.

4- سالبه جزئیه:بعضی سیب ها سبز نیستند

تناقض:

1- بعضی سیب ها قرمز نیستند.

2- هیچ  سیبی زرد نیست.

3- بعضی سیب ها بنفش هستند.

4- هر سیبی سبز است.

تضاد:

1- هیچ سیبی قرمز نیست.

2-هر سیبی بنفش است.

تداخل:

1-برخی سیب ها قرمز است.

2- هر سیبی زرد است.

3.بعضی سیب ها بنفش نیستند.

4-هر سیبی سبز نیست.

تحت تضاد:

1- برخی سیب ها زرد نیستند.

2- بعضی سیب ها سبز هستند.

 

 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و هفتم دی 1390ساعت 20:40  توسط فیلسوف اینده  | 

سوالات امتحان ترم اول دبیرستان فاطمیه

تعیین کنید کدام عبارت درست و کدام نادرست است:

الف)در پاسخ به سوال «چرا هر پدیده محتاج علت  است؟» باید وارد قلمرو علوم تجربی شد.

ب) بسیاری از مورخان معتقدند تاملات بشر پیرامون هستی در ابتدا با باور های دینی همراه بوده و به زبان عقلی بیان شده است.

ج)سقراط معتقد بود ثروت، فضیلت به بار نمی آورد ، بلکه از فضیلت است که تمام خیرات بدست می آید.

د)سقراط بنیان گذار فلسفه است زیرا توانایی عقل و روش اندیشیدن رابه انسان آموخت و باعث رونق تفکر فلسفی شد.

ه)از نظر ارسطو آنچه نخستین دانشمندان و هم چنین مردم امروز را به بحث فلسفی کشانیده ........... است.

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید:

الف)اکنون معنای رایج کلمه ی «سفسطه» ............... است.

ب) نظریات دانشمندان در رشته های مختلف علوم انسانی ، بسته به اینکه چه تصوری از ............ داشته باشند فرق می کند.

ج)بحث شناخت از آنجا که از حقیقت ذهن انسان آدمی سخن می گوید ،در ............... مطرح است.

د) دانشی که احکام هستی را بررسی می نماید ................ و نام دیگر آن ............. می باشد.

 

به سوالات زیر پاسخ کوتاه دهید.

معنای مشترک که بین کاربرد فلسفه در گفتگوی روزمره ی مردم و کاربرد آن به شکل یک دانش خاص وجود دارد چیست؟

راز پیام سروش معبد دلفی در مورد سقراط چه بود؟

بنظر سقراط دانای حقیقی کیست؟

هر یک ازگزینه های ستون  راست با یکی از گزینه های ستون چپ مناسب دارد. آن هارا در کنار هم بنویسید.                                                                     

                                                                         1) گرگیاس

الف)فلسفه جامعه شناسی                                2) فلسفه ی علم اخلاق

ب)چرا اشخاص مجرم باید تنبیه شوند؟             3) مسائل فلسفه اولی

ج) آیا هستی متغیر است یا ثابت؟                    4) انسان و پایگاه طبقاتی

د) ایونیا                                                            5) زادگاه فلسفه یونان

ه) هیچ چیز وجود ندارد                                   6) مهد تفکر فلسفی

                                                                        7) فلسفه حقوق

                                                                       8) پروتاگوراس

مبانی فلسفی علوم تجربی در کدام علم اثبات می شوند؟چرا؟

 یک سوال در حوزه فلسفه اخلاق طرح کنید.

 چرا فلسفه ی اولی مهم ترین مصداق فلسفه است؟

 اثر مثبت عقاید سوفسطائیان را بطور مختصر بیان کنید.

« انسان معیار همه چیز است.» شعارکدام سوفسطایی مشهوراست؟ و معنای آن چیست؟

استدلال سقراط در دادگاه آتن در خصوص اتهام انکار خدایان چه بود؟ با ذکر مثال توضیح دهید.

سوالات منطق

 

تعیین کنید کدام عبارت درست و کدام نادرست است:

الف)منطق برنامه ای است که دانشمند می سازد و به دیگران می گوید این گونه فکر کنید.

ب)یکی از ویژگی های مفاهیم ذاتی و عرضی این است که برای تصورنمودن یک ذات به این مفاهیم نیازمبرم داریم.

جاهای خالی را با کلمات مناسب پر کنید:

الف)از میان کلیات پنجگانه مفهوم درونی مشترک ................. ، مفهوم درونی اختصاصی فصل و مجموعه آن دو .............. نام دارد.

ب)از بین اقسام تعریف منطقی ، مهم ترین و نزدیک ترین مفاهیم درونی در تعریف به .............. می آید. (5/0 نمره)

ج)دو فعالیت اصلی ذهن انسان ......................... و ........................ است.

 فایده ی علم منطق چیست؟

وقتی بخواهیم به سوالات زیر پاسخ دهیم از تعریف استفاده می کنیم یا استدلال مشخص کنید ؟

الف) قضیه چیست؟                  ب) چرا منطق علم ابداعی نیست؟ ( چرا کشف شده است؟)

از میان تصورهای ذیل یک تصور جزیی و یک تصور کلی بیابید.

« این کلاس – امتحان منطق- ایران – کوه الماس – گل»

 

تعیین نمایید میان اجزای شکل مقابل کدام یک از نسبت ها ی چهارگانه  وجود دارد؟       ب                              الف

(تساوی – تباین- من وجه – مطلق)                                                                                                                        

الف) الف و ب

ب) ب و د

ج) الف و ج

برای « مثلث» یک ویژگی ذاتی و یک ویژگی عرضی ذکر کنید.

ازمیان مفاهیم ذیل ، اولا یک «نوع» بیابید.ثانیا تعیین کنید از میان سایر موارد کدام یک « جنس قریب» آن است، ثالثا کدام یک « جنس بعید » آن می باشد؟ رابعا کدامیک برای آن عرض عام محسوب می شود؟

« مربع – اسب – خودکار- جوهر- کیف نفسانی-  حیوان-  کم منفصل - تفکر- بیماری -  حساس»

 

تعیین کنیدهر یک از تعاریف ذیل کدام یک از اقسام تعریف است؟ (حد تام – حد ناقص- رسم تام – رسم ناقص)

الف) کم متصل سه ضلعی در تعریف مثلث                      ب) جسم نامی حساس در تعریف حیوان

در هریک از تعاریف زیر کدامیک از شرایط تعریف رعایت نشده است؟

الف) انسان = حیوان راه رونده           ب) انسان= حیوان نقاش

 

در میان عبارات زیر کدام قضیه است؟ نوع آن قضیه  و اجزاء آن را مشخص کنید؟ ( حملی – شرطی)

1-    تا توانی دلی بدست آور

2-    آیا باید با زیر دستان نیکی کرد؟

3-    کاشکی هستی زبان داشتی

سود دریا بردی گر نبردی بیم موج

ازمیان اقسام قضیه حملی، قضیه « شخصیه » با قضیه « محصوره» چه تفاوتی دارد؟

 

قضیه محصوره یا موجبه است یا سالبه

علی یا رشته ریاضی انتخاب می کند یا رشته تجربی

روزه گرفتن برای انسان یا اثر جسمی دارد یا روحی

شرح الاسم چیست؟

 یک قضیه موجبه کلیه و یک قضیه سالبه جزئیه مثال بزنید .

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و هفتم دی 1390ساعت 20:35  توسط فیلسوف اینده  | 

تاریخ امتحان فلسفه و منطق ترم اول

سه شنبه ۶/۱۰/۹۰

 

ساعت ۸ تا ۱۰ صبح امتحان فلسفه و منطق سال سوم دبیرستان

 

با ارزوی موفقیت برای همه دانش اموزان...

+ نوشته شده در  یکشنبه چهارم دی 1390ساعت 16:17  توسط فیلسوف اینده  | 

قصه دختر ماه در اساطیر یونان

شب تابستان بود.همه خوابیده به بام،بام هاباپشه بندمثل کشتی می ماند.آسمان چون هرشب روشن بود.مادرپیرمن هرشب می گفت قصه ی زیبایی

ودرآن شب پرسید:بچه هاقصه ی چی؟!!قصه ی دخترماه؟؟؟همه گفتندبگو...

مادرپیرمن آن شب میگفت:

 

آسمان بودوزمین ودگرهیچ نبود.ماه وخورشیدعروسی کردند وکسوف زفاف آنهاست.آن دورادادخدا

دست به دست.ابرهاحجله آنهاگشتندوسپس باریدندبه زمین همچون برف که نیفتدبه زمین

 چشم عروس وزمستان آمد.

روزهارفت وسپس دخترماه به دنیاآمد.سبزه هاروئیدند،زندگی شدپیداوبه فرمان خدانام آن روزنهادندبهار...

ماه وخورشیدوزمین دورشدند وجدایی ازهمان دوران شدآغاز.

جای یک کوه بلندکه سیه چادرکولی هابودپسری عاشق شد.عاشق دخترماه.گریه هاکرد

واین دریاهاحاصل گریه اوست.

یک شبی رفت به کوه،روبه معشوقه خودکردوبگفت:

ای همه پیکرنورمن تورامیخواهم.توازآن روزنخست متعلق به منی.من تورامیخواهم.دخترماه به آن کولی گفت:

توهم ازآن منی.من تورامیخواهم.پس بیااین بالا،وعده ی وصل من وتواینجاست.

بچه هاپرسیدند:رفت بالا؟؟آری؟؟!!

مادرگفت:نه...پسرک بال نداشت،پسرک قدرت پروازنداشت. چاره امااین بودپرشی ازسرکوه وچنین کردشبی.

درشبی چون امشب دخترماه به کالسکه ی ابرکندآهسته فرود.تابه آنجایی که به اووعده ای بود.

تاجی ازگل به سردخترماه وبه اوگفت بیا.کوه میخواست بگویدکه نرو،دخترماه به اوگفت بیا.

درتنش قدرت پروازدمید،ازسرکوه پرید.اماپرپروازش راسنگهای ته دره درید.دخترماه به کالسکه نشست وبه

 بالاهارفت.وازآن روزهمه کولی هادربه درکوه به کوه درپی اش میگردندونمی یابندش.

ودگرهیچ کسی قصه پسرکولی راازیادنبردواوبامرگ خویش به دخترماه باعشق رسید....

دختر ماه به سرزمین پسرک رفت و نادانسته از میوه های ان سرزمین خورد ولی قانون ان سرزمین این بود که اگر این میوه ها را کسی بخورد دیگه از ان سرزمین نمی تواند بیرون برود و دختر ماه نا اگاهانه انجا ماند و مادر دختر التماس کنان از ان ها خواست دخترش را بهش پس بدهند و قرار شد از ان روز دختر ماه ۶ماه زمین و ۶ ماهع در سرزمین مردگان باشد و از ان به بعد ۶ ماهی که دختر ماه روی زمین است بهار و تابستان است که همه خوش حالند و انجا جشن م یگیرند و ۶ ماه دیگر که دختر در سرزمین مردگان است همه غمگین و افسرده اند در پاییز و زمستان....

بچه ها خوابیدند،مادرم ساکت شد.همه خاموش شدند

شب تابستان بود.همه خوابیده به بام.بام هاباپشه بندمثل کشتی می ماند.

وتورامی دیدم که برون آمده ازهاله ماه وفرودآمدی ازقله ی نورباهمان تاج گل دخترماه....

+ نوشته شده در  جمعه دوم دی 1390ساعت 22:25  توسط فیلسوف اینده  | 

پیام معلم

داشتن دانش آموز فعال، شاد ، قوی آرزوی هر معلمی است. دانش آموز ادامه وجود معلم است شیرینی موفقیت تو کامم را مانند موفقیت خودم شیرین کرد.

از همه زحماتت در تهیه این وبلاگ متشکرم. شروع خوبی است امیدوارم پربارتر شود . امیدوارم  نکاتی را که در کلاس برای یادگیری راحت تر درس می گویم و حس می کنی مفید و موثراست در اختیار دیگر دوستان قرار دهی.

لطفا چند لینک به سایت های مفید فلسفی اضافه کن.

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و نهم آذر 1390ساعت 23:51  توسط فیلسوف اینده  | 

فیثاغورث

فیثاغورث

 

 

 

 

پیتاگوراس،فیثاغورث یا فیثاغورث(به یونانی: Πυθαγόρας)؛ فیلسوف و ریاضیدان یونان باستان بود. او نخستین کسی بود که توانست اصول پراکنده‌ای را که ریاضیدانان نخستین عمدتا با استقرا و آزمون و خطا کشف کرده بودند، بر پایهٔ اصول و براهین قیاسی بنا کند.

زندگی

فیثاغورث در جزیرهٔ ساموس، نزدیک کرانه‌های ایونی، زاده شد. او در عهد قبل از ارشمیدس، زنون و اودوکس (۵۶۹ تا ۵۰۰) می‌زیست.

او در جوانی به سفرهای زیادی رفت و این امکان را پیدا کرد تا با افکار مصریان باستان، بابلیان و مغان ایرانی آشنا شود. او روی هم رفته، ۲۲ سال در سرزمین‌های خارج از یونان بود و چون از سوی پولوکراتوس، شاه یونان، به آمازیس، فرعون مصر سفارش شده بود، توانست به سادگی به رازهای کاهنان مصری دست یابد. او مدتها در این کشور به سر برد و در خدمت کاهنان و روحانیان مصری به شاگردی پرداخت و آگاهی‌های بسیار کسب کرد. سپس از آنجا روانه بابل شد و شاگردی را از نو آغاز کرد.

وقتی او در حدود سال ۵۳۰، از مصر بازگشت، در زادگاه خود مکتب اخوتی (که امروزه برچسب مکتب فیثاغورث بر آن خورده‌است) را بنیان گذاشت که طرز فکر اشراقی داشت. هدف او از بنیان نهادن این مکتب این بود که بتواند مطالب عالی ریاضیات و مطالبی را تحت عنوان نظریه‌های فیزیکی و اخلاقی تدریس کند و پیشرفت دهد.

شیوهٔ تفکر این مکتب با سنت قدیمی دموکراسی، که در آن زمان بر ساموس حاکم بود، متضاد بود. و چون این مشرب فلسفی با مذاق مردم ساموس خوش نیامد، فیثاغورث به ناچار، زادگاهش را ترک گفت و به سمت شبه جزیره آپتین (از سرزمینهای وابسته به یونان) رفت و در کراتون مقیم شد.

در افسانه‌ها چنین آمده‌است که متعصبان مذهبی و سیاسی، توده‌های مردم را علیه او شوراندند و مکتب و معبد او را آتش زدند و وی در میان شعله‌های آتش جان سپرد.

درباره فیثاغورث

این جمله معروف را دوستدارانش در رثای او گفته‌اند: «Sic transit gloria mundi» یعنی

افتخارات جهان چنین می‌گذرند

پروکلوس درباره فیثاغورث می‌گوید:

فیثاغورث این علم (علم ریاضیات) را به شکل آزاد آموزشی، امتحان کردن قواعد آن از آغاز و جستجوی قضایا به روشی غیر مادی و ذهنی تغییر داد. او نظریه متناسب‌ها و ساخت اشکال کیهانی را کشف کرد.

آرا

فیثاغورث از شاگردانش انجمنی در شهر کُرُتُن در جنوب ایتالیا تشکیل داد. او در آنجا نه تنها به آموزش ریاضیات می‌پرداخت، بلکه از ریاضیات نتایج عرفانی می‌گرفت.

باید دانست که پیروان فیثاغورث تمام نظریاتشان را به «استاد» نسبت می‌دادند؛ و بنابراین مشخص نیست که چه اندازه از آیین فیثاغوری از خود فیثاغورث، و چه اندازهٔ آن از شاگردانش است.

فیثاغورث

افکار فیثاغورث ریاضیدان و فیلسوف یونانی به شکل گیری ریاضیات نوین و فلسفه غرب کمک کرده است . هدف او توضیح همه پدیده های طبیعی بر اساس ریاضیات بود . فیثاغورث بیش از هر چیز برای فرمولی که در مورد نسبتهای اضلاع مثلث راست گوشه ارائه کرده است معروف است. مفاهیم متعدد دیگری (مانند تصاعدهای حسابی و هندسی و عددهای مربع کامل ) که برای ریاضیات نوین نقش زیر بنایی دارند بر افکار فیثاغورث مبتنی هستند . فیثاغورث و پیروان او ریاضیات هماهنگ ها را که مبنای موسیقی امروز غرب را تشکیل می دهد ابداع کردند.


حدود 580ق.م فیثاغورث در ساموس یونان به دنیا می آید.

حدود 532 ق.م برای فرار از حکومت جابر ساموس به جنوب ایتالیا سفر می کند.

حدود 525 ق.م یک آکادمی را در کروتون (که اکنون کروتونا نام دارد) تاسیس می کند . این آکادمی یک مدرسه و یک مکتب برادری مذهبی مبتنی بر اصول اخلاقی و فلسفی معینی است ، که در آن همه برادران می بایستی وفاداری و رازداری را رعایت کنند . در ریاضیات ،فیثاغورث و پیروان او با آرایشهای مختلف دسته هایی از ریگ آزمایش می کنند و در می یابند که دنباله های منظمی از اعداد پدید می آید. مثلاَ شکلهای مثلثی دنباله 10،6،3،1،... و شکلهای مربعی دنباله 16،9،4،1،... را ایجاد می کنند. کلمه calculate به معنی محاسبه (از calculus به معنی «سنگریزه» و نیز اصطلاح مربع (توان دوم) از این کاربرد ریگها اقتباس شده است . در هندسه ، آنها در می یابند که مجموع زوایای یک مثلث همیشه 180 درجه است.

آنها همچنین این قضیه معروف را ارائه می کنند که مربع وتر یک مثلث راست گوشه برابر مجموع مربهای دو ضلع دیگر ان است . در موسیقی ، فیثاغورث و پیروان او با آزمایش بر روی تارهای کشیده شده ریاضیات اکتاوها را ابداع می کنند (هرگاه طول تاری را نصف کنیم ، نتی را که یک اکتاو پایینتر است ایجاد می کند،) در اخترشناسی ، آنها این نظریه را مطرح می کنند که جهان کروی است و زمین نیز کره ای در مرکز آن است. خورشید به طور سالانه و روزانه به دور آسمان می چرخد ، و ماه و سیاره ها نیز به همین ترتیب رفتار می کنند. فیثاغورث در آسیای صغیر (ترکیه امروز) به سفرهای وسیعی می پردازد و در آنها با بعضی از ریاضیدانان و فیلسوفان برجسته ان زمان تبادل نظر می کند.

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و هشتم آذر 1390ساعت 16:16  توسط فیلسوف اینده  | 

افلاطون

 

1

. زندگينامه

افلاطون در سال 427 قبل از ميلاد در يك خانواده‌ي اشرافي و احتمالاً در آتن به دنيا آمد. در بيست سالگي وارد جمع شاگردان سقراط گرديد. گويا سه بار به ايتاليا سفر کرد كه حداقل يك بار آن به منظور ايفاي نقش مشاور پادشاه سيراكيوز بوده است كه با ايده‌ي وي درباره‌ي حکمراني فلاسفه بر جوامع همخواني دارد. هيچ‌ يك از اين سه سفر تجربه‌ي خوبي براي افلاطون به همراه نداشت. طبق روايتي بار اول در راه بازگشت به عنوان برده به فروش گذاشته شد، اما خريدارش او را آزاد كرد. در حوالي سال 360 ق.م. از آخرين سفرش به ايتاليا بازگشت و تا پايان عمر در آتن ماند. آكادمي افلاطون در 387 ق.م تأسيس شد و تا سيصد سال محل آموزش فلسفه بود. افلاطون به هندسه و رياضيات اهميت زيادي مي‌داد، به طوري كه گفته شده بر سر درِ آكادمي حك شده بود: «هركس هندسه نمي‌داند داخل نشود». آكادمي قطب علمي معتبري در يونان محسوب مي‌شد و علاوه بر فلسفه، رياضيات، نجوم و موسيقي هم در آن تدريس مي‌شد. افلاطون در 347 ق.م. در هشتاد و يك سالگي و به گفته‌ي سيسرون «در حال نوشتن»، درگذشت. نوشته‌هاي فلسفي او معمولاً در قالب گفتگوي ميان سقراط و افراد مختلف جامعه، از فيلسوف، سياستمدار، فرمانده جنگ و ... تنظيم شده است. شيوه‌ي سقراط در گفتگو آن بود كه ابتدا در مورد موضوعي اظهار بي اطلاعي مي‌كرد و از مخاطبش مي‌خواست كه به سوال او جواب دهد. سپس سقراط با پرسيدن سوال‌هاي مكرر هم‌صحبت‌اش را به مسيري كه مايل بود مي‌كشاند.

 

2. معرفت شناسي و هستي شناسي افلاطون

جدا ساختن شناخت شناسي افلاطون از هستي شناسي او دشوار است و مطالب اين دو غالباً با هم آميخته اند و به موازات هم مورد بحث قرار مي گيرند[1]. از ديدگاه او معرفت حقيقي بايد اولاً خطا ناپذير و ثانياً درباره آن چه هست باشد (نه آنچه در حال تغيير و دگرگوني است). بر اين اساس، افلاطون ادراك حسّي را به اين دليل كه دو ويژگي فوق را ندارد، معرفت حقيقي نمي داند. تعريف مشهور افلاطون از معرفت امروزه اين گونه صورتبندي مي شود: «معرفت عبارت است از باورِ صادق موجّه». اين تعريف، بحث هاي بسياري را در طول تاريخ فلسفه تا زمان حال برانگيخته و محمل ردّ و پذيرش فلاسفه بسياري بوده است.

افلاطون ديدگاه خود در خصوص «معرفت» (يا شناخت) را در قطعه مشهوري از كتاب جمهوري و در قالب تمثيل «خط» ارائه مي كند[2]. در اين تمثيل، افلاطون درجات و مراتب معرفت را بر طبق متعلّقات آن مشخص مي كند. او در اين تمثيل از ما مي خواهد خطي را تصور كنيم كه به دو قسمت نابرابر تقسيم شده و هر يك از آن دو نيز به همين نسبت به دو بخش فرعي منقسم گشته است. دو بخش اول خط، نماينده دو مرتبه عالم محسوس است: مرتبه اول از آن تصويرهاي محسوس و مرتبه دوم از آن خود موجودات طبيعي و صناعي. دو بخش دوم خط نماينده دو مرتبه عالم معقول است؛ مرتبه اول از آن رياضيات و مرتبه دوم از آنِ ديالكتيك يا شناخت مبادي. در برابر هر يك از اين چهار مرتبه از هستي، چهار مرتبه معرفت خواهيم داشت كه در شكل زير نمايش داده شده است: 

 

 

 نكته شايان توجه در تمثيل «خط» اين است كه به همان نسبت كه تصوير و سايه اشياء محسوس، طفيلي خود آن اشياء هستند و هيچ استقلالي از خود ندارند، اشياي محسوس نيز وابسته به اعيان رياضي (يعني ساختار كمّي خويش) هستند و آنها نيز ريشه در مبادي (يعني عالم مُثُل يا ذات حقيقي خودشان) دارند. در رأس اين عالم نيز مثال خير قرار گرفته كه خورشيد اين عالم است[3].

حال لازم است در خصوص هر يك از مراتب هستي كه افلاطون بر مي شمرد و شناخت مرتبت با آنها، توضيحات بيشتري ارائه دهيم.

 

 

3. عالم مُثُل و معرفت حقيقي

دغدغه‌ي فلاسفه‌ي يونان در زمان افلاطون و پيش از آن مسأله‌ي ثبات و تغيّر در طبيعت بود. از سويي به نظر مي‌رسيد كه در طبيعت هيچ چيز به جز حركتِ دايمي و بي‌ثباتي محض وجود ندارد، و از سوي ديگر ذهن عقلاني و رياضي‌وار يوناني حكم مي‌كرد كه حقايق ثابتي در جهان هست كه هرگز دستخوش تغيير نمي‌شود. افلاطون تلاش نمود با نظريه‌ي مُثُل، ميان اين دو شهودِ فلسفي آشتي برقرار كند. افلاطون از ما مي‌پرسد چه چيز همه‌ي اسب‌ها را اسب و همه‌ي چيزهاي سفيد را سفيد مي‌كند؟ درست است كه هيچ دو اسبي دقيقاً مثل هم نيستند، اما چيزهاي بسياري ميان آن‌ها مشترك است. اگر هيچ چيز جز تكثر و تغير وجود نداشت، ما هرگز قادر نبوديم شباهتي ميان دو اسب تشخيص دهيم. پس بي شک يك چيز ثابت بايد وجود داشته باشد. افلاطون آن چيزِ ثابت كه در اين ميان وجود دارد را «مثالِ اسب» ناميد. مثالِ اسب همه‌ي ويژگي‌هاي ايده‌آل اسب را دارد، ولي خودش يك اسب منفرد نيست. به اعتقاد افلاطون در واقع اسبيّت وجودي «اصيل‌تر» از همه‌ي اسب‌ها دارد و همه‌ي اسب‌ها به واسطه‌ي بهره‌مندي از اين مثال اسبيّت است كه اسب مي‌شوند. ما اين اسبيت را مي‌شناسيم و با كمكِ آن است كه اسب‌ها را از غير اسب‌ها تشخيص مي‌دهيم. اسبيت وجودي خارج از زمان و مكان دارد، ولي همه اسب هاي مادي به نوعي از آن بهره مند مي شوند.

  اين ديدگاه امروزه نيز مورد بحث است. به طرفدارانِ آن افلاطون‌گرا يا كلي‌گرا[4] يا واقع‌گرا، و به مخالفين آن اسم‌گرا[5] گفته مي‌شود. نام‌گرايي يعني اين اعتقاد كه ويژگي‌ها (مثل سفيدي، اسب بودن، نيك بودن، ...) چيزي جز نام‌هايي كه بشر ساخته است، نيستند. در عالم فقط «جزيي»ها وجود دارند (اين شيء سفيد، اين اسب، اين عمل نيك، ...) و نه «كلي»هاي اسب، سفيدي و غيره. البته بايد توجه داشت که امروزه کمتر افلاطون‌گرايي از تمثيل افلاطون مبني بر يك عالمِ ماورايي و يك مقرِ آسماني كه مُثل در آن حضور دارند، استفاده مي‌كند. استدلال‌هاي اصليِ كلي‌گرايان شبيه به استدلال‌هاي افلاطون است. اين استدلال‌ها به طور خلاصه بيان مي‌كنند كه انتخاب و دسته‌بندي ويژگي‌ها توسطِ زبان، هرقدر هم اختياري و وابسته به ذهن و زبان باشد، اين كه يك شيء خاص فلان ويژگي را دارد يا نه، امري اختياري و وابسته به ترجيحِ ذهنِ افراد نيست. ممكن است در زبانِ قبيله‌اي ويژگي‌هاي «آبي» و «سبز» وجود نداشته باشند و در عوض «سابي» و «ابز» وجود داشته باشند كه هيچ كدام معادل با آبي و سبز ما نيستند، اما در همان قوم هم، اگر دو شي دلخواه را بياوريم و به اعضاي قبيله نشان دهيم، اين كه آيا اين دو از نظرِ سابي بودن شبيه به هم هستند يا خير، براي ايشان دلبخواهي نيست. ممكن است برخي ويژگي‌ها اصيل نباشند و بتوان آن‌ها را به برخي ويژگي‌هاي بنيادي‌تر تقليل داد (مثلاً اسب بودن را به داشتن ژن خاصي و داشتن آن ژن خاص را به ساختار ملكولي خاصي تقليل دهيم)، ولي به‌هرحال يك مجموعه از كلي‌ها مي‌ماند كه قابل حذف نيست. استدلال مشابه ديگري نيز وجود دارد مبني بر اين كه هرگز نمي‌توان كلي‌ها را كاملاً از زبان حذف نمود. افلاطون‌گرايان از اين كه اطلاق كلي‌ها به جزيي‌ها ذهني و دلبخواهي نيست، و از اين كه كلي‌ها در زبان اجتناب‌ناپذير هستند، نتيجه مي‌گيرند كه كلي‌ها وجودي مستقل دارند.

بايد توجه داشت كه افلاطون وقتي از مثل يا صوَر سخن مي گويد به محتوا يا مرجع عيني مفاهيم كلّي اشاره مي كند. منظور افلاطون از مثل يا صور، ذوات عيني است كه قائم به خودند و در يك عالم متعالي، يعني جدا از اشياء محسوس موجودند. البته اين «جدايي» به معناي جدايي مكاني نيست و بدان معنا نيست كه مثل در يك مكاني قرار دارند، بلكه صرفاً به اين معني است كه مثل واقعيتي مستقل از اشياء محسوس دارند[6]. بر اين اساس، اشياء محسوس، روگرفتهاي واقعيات كلي يا بهره مند از واقعيات كلي يا مثل هستند. از اينرو افلاطون، معرفت حقيقي يا علم را معرفت به مثل مي داند و معرفت نسبت به اشياء را جنس عقيده بر مي شمرد.

 

رياضيات و ديدگاه فيثاغورسي درباره طبيعت

  فيلسوفان يونان هنگامي كه به بررسي وحدت پديده هاي مشاهده شدني پرداختند، با مسأله كوچكترين واحد ماده روبرو شدند. از اين دوره از سير انديشه انساني، دو نظرگاه مخالف پديدار گشت كه تأثير عميقي بر تحول بعدي فلسفه گذاشت. اين دو نظرگاه عبارتند از: ماترياليسم و ايده آليسم. لوكيپوس[7] و دموكريتوس[8] معتقد بودند كه كوچكترين ذرات ماده وجود دارند. اين ذرات، بسيار ريز، تقسيم نشدني، و تغيير ناپذيرند و «اتم» ناميده مي شوند. اين ذراتِ داراي شكل، در فضاي خالي جدا از همند و مي توانند به سبب موقعيتهاي متفاوت فضايي و حركتهاي متنوعشان، تنوع كثير پديده ها را به وجود آورند. در مقابلِ اين ديدگاه ماترياليستي، ديدگاه ايده آليستي افلاطون قرار داشت. در فلسفه افلاطون، كوچكترين ذرات ماده به يك معنا چيزي جز شكل هاي هندسي نيستند. او كوچكترين ذرات عنصرها را همان اجسام هندسي منظم مي دانست[9]. افلاطون، عناصر چهارگانه يعني خاك، آب، باد و آتش را مي پذيرفت و چنين مي پنداشت كه كوچكترين ذره خاك، مكعب شكل و كوچكترين ذره آب حجمي بيست وجهي، و همچنين ذره بنيادي آتش جهار وجهي و از آنِ هوا هشت وجهي است. او چهار وجهي منتظم را به آتش نسبت مي داد، زيرا در ميان اجسام منتظم، چهار وجهي منتظم تيزترين زوايا را دارد و در ميان عناصر، آتش نافذترين است. مكعب را به خاك نسبت مي داد، چرا كه واژگون كردن مكعبي كه بر قاعده قرار گرفته، دشوارتر از واژگون كردن ساير چند وجهي هاي منتظم است، و خاك نيز «صلب ترين» عناصر است. افلاطون با استدلالي مشابه، هشت وجهي منتظم را به هوا و بيست وجهي منتظم را به آب نسبت مي داد[10]. بدين ترتيب، شكل هر عنصر مشخص كننده خواصش تلقي مي شد. افلاطون معتقد بود كه كوچكترين ذرات را مي توان به مثلث هايي تحويل نمود و نيز مي توان آنها را دوباره از اين مثلث ها ساخت. بدين ترتيب، افلاطون معتقد بود كه تبدلات ميان آب، هوا و آتش از «تجزيه» هر كدام از مثلث هاي متساوي الاضلاع كه وجوه جانبي چند وجهي هاي متناظر با اين عناصر را تشكيل داده اند و سپس تركيب اين مثلث هاي كوچكتر براي تشكيل وجوه اجسام منتظم ديگر، ناشي مي شود. اين مثلث ها ديگر ماده نيستند چون هيچ بعد مكاني ندارند. بدين سان، در پايان يك رشته از مفاهيم مادي با چيزي مواجه مي شويم كه ديگر مادي نيست بلكه صرفاً شكل رياضي است. به نظر افلاطون، آن مفهوم ريشه اي كه بتواند جهان را قابل درك سازد، الگوي رياضي، تصوير يا ايده (مثال) است[11]. تبيين افلاطون از ماده و خصوصيات آن بر حسب اشكال هندسي، كاملاً بنا بر سنت فيثاغورسي است. بر حسب نظر فيلسوف فيثاغورسي، واقعيت چيزي جز روابط رياضي نيست و شناخت اين روابط معادل شناخت ساختار واقعي پديدارهاست.

 

تأثير افلاطون در حوزه هاي مربوط به فلسفه علم

  اساساً هيچ فيلسوفي در مغرب زمين نيست مگر آنكه به قصد يا بدون قصد از فلسفه افلاطون بهره اي ولو بسيار ضعيف نگرفته باشد[12]. ديدگاههاي افلاطون از هستي شناسي و معرفت شناسي گرفته تا فلسفه سياسي، الهام بخش بسياري از فلاسفه بوده و هست. اين اثر بخشي در حوزه فلسفه علم نيز وجود دارد. مثلاً برخي فلاسفه، از جمله ديويد لوئيس، تحت تأثير نظريه مثل، معتقدند كه علم در نهايت آن ويژگي‌هاي اصيل و اصلي را به ما خواهد شناساند كه همه‌ي ويژگي‌هاي ديگر به آن‌ها تقليل مي‌يابند. شايد جرم و بار و ... آن مُثل اصلي باشند. برخي ديگر مانند ديويد آرمسترانگ، معتقدند كه قوانين طبيعت روابطي ضروري ميان كلي‌ها هستند و خود اين روابط را بايد به صورت كلي‌ها نگاه كرد. پس قوانين طبيعت خود اشيائي (مُثلي) هستند كه وجود مستقل دارند[13]. در حوزه فلسفه فيزيك، برخي مانند هايزنبرگ با مقايسه نگرش افلاطوني به رياضيات و مقايسه آن با فيزيك جديد، بويژه فيزيك كوانتم، معتقدند كه ذره هاي بنيادي فيزيك همچون اجسام منتظم در فلسفه افلاطون بر حسب تقارنهای رياضي تعريف مي شوند. آنها ابدي و تغيير ناپذير نيستند، پس به دشواري مي توان آنها را واقعي، به معناي دقيق كلمه، به شمار آورد. آنها بيشتر بيانهاي ساده اي از ساختهاي بنيادي رياضي هستند كه شخص در كوشش براي تجزيه هر چه بيشتر ماده با آنها مواجه مي شود و مضمون لازم براي قانونهاي پايه اي طبيعت را فراهم مي آورند[14]. در فلسفه رياضيات نيز افلاطون گرايي تحت تأثير نظريه مثل افلاطون، ديدگاه مطرحي است. منظور از افلاطون گرايي در رياضيات اين است كه اشياء رياضي وجودي واقعي و مستقل از ما دارند. اشياء رياضي اصولاً با اعيان طبيعي مانند درخت يا اشياء فيزيكي مثل پوزيترون فرقي ندارند. ما موجودات رياضي را خلق نمي كنيم، بلكه آنها را كشف مي كنيم و با قضاياي رياضي به توصيف آنها مي پردازيم[15]


آب ، آتش ، باد ، خاک ...

"زمانی که هنوز در بالا ، آسمان را و در پایین زمین را نامی نبود ، از  "آپسوی" اول که پدرشان بود و از "تیامات منقلب که مادر همگی به شمار می رفت ، آبها بهم می آمیخت" (منظومه خلقت)

دانشمندان جهان باستان ، عالم را متشکل از چهار عنصر آتش ، خاک ، آب و باد (هوا) مي‌دانستند كه در همه موجودات جهان وجود داشت. براساس اين نظريه جهان با حذف يكي از اين عناصر از نظم خود خارج مي‌شد. اين عناصر در بدن انسان تبديل به چهار طبع مختلف مي‌شد كه هر كدام خصوصيات خودش را داشت.

1.رمز آب :

  آب در میان انسان ها همواره مظهر حیات و زندگی بوده است از قدیم صحبت بر این بوده که هر کجا آب هست زندگی در آن جا جریان دارد همچنین از مظاهر دیگر آب پاکی و روشنایی است و  دانشمند آب را شکل پذیر و تاحدی شکل دهنده توصیف می کنند  .  خدا نیز در قرآن از بهشت هایی یاد میکند که در زیر درختان ان نهر های آب روان است . با توجه به خواص آب و با توجه به اینکه در عالم بالا آّب به گونه زمینی آن وجود ندارد باید معنایی برای آب پیدا کرد که توصیفات زمینی بر آن وارد باشد و مقصود آسمانی را نیز براورده سازد زیرا که در زمین باید به گونه ای صحبت شود که انسان قادر به درک موضوع گردد.از دست خداوند از آب در کتب آسمانی به دو معنی زمینی وآسمانی آن یاد کرده وهر دو را آب نامیده است .از این جا می توان آب را به آگاهی در موضوع آسمانی تابیر کرد .و در این صورت است که می توان گفت یکی از ارکان آفرینش آگاهی است .

2.رمز باد :

در ادیان ومسلک های مختلف از باد به حرکت و جنبش یاد شده است .باد سکون را از بین می برد و تغییر را به همراه دارد . در حقیقت اگر حرکتی نباشد باد نیز معنی خود را از دست می دهد .پس در آفرینش برای به وجود آوردن یک پویایی و حرکت نیاز به چیزی بوده است که از آن به باد یاد شده .چیزی که در عالم بالا از آن به باد یاد شده است انگیزه می باشد که مایع حرکت وپویایی  است .پس دومین  عنصر تشکیل دهنده انگیزه است .

3.رمز خاک :

در فرهنگهای مختلف مظهری از شکل پذیری  و باروری است .وقتی از خاک صحبت میشود بیاد رشد وشکوفایی میافتیم .در کتب مقدس از خاک بعنوان عنصر آفرینش انسان یاد شده است. پس این عنصری که انسان از آن آفریده شده است باید قابلیت رشد شکوفایی وشکل پذیری را داشته باشد مطلب دیگر خاک در بر گیرنده گوهر های بسیار ی در درون خود است همچنین خاک در تعامل با دیگر عناصر واکنش های جالبی از خود بجا میگذارد.

4.رمز آتش :

همان طور که همه میدانیم آتش مظهر پختگی حرارت سخت کاری است از زمانی که اتش کشف شد اثار پختگی در اعمال انسان نمودار شد او توانست با استفاده از آتش چند تغییر عمده در زندگی خود دهد اولین تغییر در پخت غذا حاصل شد پس از آن انسان توانست با اتش به اهن دست یابد و ان را شکل دهد و سخت کند در کتب مقدس هم از اتش در معانی مختلف استفاده شده است که در اینجا نیز با نگاهی به کاربرد ومعنی آن آتش را باعث پختگی وسخت شدن باید معنی کرد .

در شهر ميلطّس كه در آن زمان قوي ترين و معمورترين مدن آن روزگار در قسمت يوناني آسياي صغير بود ، به ترتيب سه تن فيلسوف بنام هاي طالس ملطي ، ‌آناكسيمندرّس و آناكسيمنس ظهور كردند .

طالس ، اين فيلسوف و دانشمند اهل علم ،‌ نخستين بار توانست ، كسوفي را در 585 ق.م پيشگويي كند و با ساخت سالنمايي نجومي ،‌ به فنيقيها ، در تعيين خط سير كشتيها بوسيله دبّ اكبر كمك نمايد . وي معتقد بود ، زمين چون قرصي شناور بر روي آب قرار گرفته ست ، و یا نیز در جایی دیگر نوشته شده ست که وی زمین را مانند صفحه مستوی می دانست که حاصل آن آبِ نخستین است .و  از دیدگاه ارسطو  ؛ شاید این انتخاب بدین دلیل باشد که ، غذای همه چیزها دارای رطوبت ست و این که خودِ گرما ، نیز از رطوبت بوجود آمده ست و بوسیله آن زنده نگه داشته می شود و بعلاوه اینکه بذرهای همه اشیاء طبیعت ، رطوبتی دارد و آب مبداء همه چیزهای مرطوب است . و پدیدار تبخیر اشاره دارد به اینکه ، آب ممکن ست مه یا هوا شود ، درحالیکه ، پدیدار یخ بستن ممکن است این را القا کند که اگر جریان جلوتر رود ، آب می تواند خاک شود . ( وی اولین کسی بود که مفهوم وحدت در اختلاف را مطرح کرد ) .

 آناكسيمندرس كه ظاهرا نيز مردي جوانتر از وي بوده ،‌ ماده المواد همه اشياء را بي نهايت ( آپايرون ) ناميدُ ، او معتقد بود كه اين عنصر نه آب است و نه هيچ يك از عناصر ديگر ،‌ زیرا آب یا رطوبت ، خود یکی از اضداد است که کشمکش و دست اندازی و تجاوز هرکدام را باید تبیین کرد . اگر دگرگونی ، تولد و مرگ و ... به علت کشمکش و دست اندازی عنصری بر عنصر دیگر ست ، دشوار ست بفهمیم که چرا عناصر دیگر در گذشته طولانی در آب ، جذب و منحل نشده اند ... پس ماده المواد یا عنصر اولیه ، طبيعتي است مغاير با آنها و نامتناهي كه تمام آسمانها و عوالم درون آنها از آن ناشي مي شود . بعلاوه وی معتقد ست که حیات از دریا ناشی می شود و صور کنونی حیوانات به سبب سازگاری با محیط به ظهور رسیده ست .

و در همين حال نيز ، آناكسيمنس ، سومين فيلسوف حوزه ملطي ،‌ هوا را بعنوان عنصر اوليّه اشياء معرفي نمودُ ، اعلام داشت"درست همانطور كه نفس ما كه هواست ، ‌ما را نگه مي دارد ، همين طور هم نفس و هوا بر تمام جهان احاطه دارد " . وی معتقد بوده ست که هوا به خودی خود نامرئی است ، اما در فراگرد تکاثف و تخلخل مرئی می شود ، وقتی رقیق و منبسط می شود بصورت آتش در میآید و چون منقبض و متکاثف گردد ، باد ، ابر ، آب ، خاک و سرانجام سنگ می گردد . او فکر می کرد که وقتی هوا منبسط و رقیق گردد ، متمایل به آتش می شود ؛ در حالیکه وقتی منقبض و متکاثف شد ، سردتر و به جسم جامد متمایل می گردد . بنابرین هوا در میان حلقه آتشی ست که همه چیز را احاطه کرده و توده سرد و مرطوب درون آن قرار دارد .

و در  فلسفه فیثاغوریان : نوعی جدا کردن یا بیخت نبا غربال بوده ست ، وقتی اشیاء از هم جدا شدند ، جهانی که ما آن را می شناسیم ، بویسله یک حرکت چرخنده گردبادی ، شکل گرفته ست ، بدین معنی که عناصر سنگین تر ِ خاک و آب در مرکز گردباد باقی ماندند ، آتش بسوی محیط رانده شد و هوا در وسط باقی ماند ، و زمین همچون یک قرص نیست ، بلکه استوانه کوتاهی ست مانند طبل استوانه ای شکل . 

تجربه ای حسی به ما نشان می دهد که آتش با تغذیه ، باس وختن و با تبدیل کردن ماده ای از جنس متفاوت به خودش زنده است . با جهیدن و برافروختن از عده کثیری از اشیاء آنها را به خودش تبدیل می کند و بدون این مواد فرو می میرد و از میان می رود . وجود آتش بستگی دارد به این ستیزه و کشش . و البته این یک تمثیل حسی از یک اندیشه اصیل فلسفی است .

هراكليتوس یکی از معروفترين فيلسوفان پيش از سقراطى است معتقد بود که آتش نقصان و  و فور است و به عبارت دیگر آتش همه چیزهایی است که هستند ، اما همه این چیزهاست در یک حالت دائمی کشش ، ستیزه ، سوختن و افروختن و خاموش شدن . هراکلیتوس در فراگرد آتش دو راه تشخیص می داد _ راه فراز و راه نشیب . وی تغیّر را راه فراز و راه فرود می نامید و می گفت که جهان به موجب همین تغییر پدید می آید . آتش وقتی منقبض شد مرطوب می شود ، و تحت فشار به آب مبدّل می گردد ؛ آب وقتی منجمد شد به صورت خاک در می آید ، و این را و یراه نشیب می نامد و باز خاک می شود و از آن آب پدید می آید ، و از آن چیز های دیگر ؛ زیرا وی تقریبا همه چیزرا ناشی از تبخیر دریا می داند . این راه فراز است . و هراکلیتوس معتقد است که جهان یک آتش همیشه زنده است با مقادیری از آن که افروخته می شوند و مقادیری که خاموش می گردد . بنابرین اگر آتش از اشیاء می گیرد ، یعنی آنها را با افروختن به خودش تبدیل می کند ، به همان اندازه هم که می گیرد می دهد . "همه اشیاء با آتش و آتش با همه اشیاء مبادله می شوند ، همانگونه که پول با کالا و کالا با پول مبادله می شود" . بدین سان ، درحالیکه جوهر هر نوع ماده ای پیوسته در تغیّر است ، مجموع کمیت آن نوع ماده یکسان باقی می ماند .

و هراکلیتوس معتقد بود که جنگ اضداد برای وجود واحد اساسی است و ازین رو معتقد بود که واقعیت واحد است و در عین حال کثیر .

امپدکلس : معتقد ست که نسبت عناصر چهارگانه به جهان ، مثل نسبت رنگهایی ست که نقاش بکار می برد یا نسبت آب و آردی که خمیر بدان سرشته می گردد . همه چیز از اجتماع عناصر و افتراق آنها درین اجتماع بدست می آید ، اما درین میان هیچ کدام نسبت بدیگری اولویت ندارد ، بلکه همه آنها ازلی ست و یکی از دیگری حادث نمی شود .

افلاطون : عناصر چهارگانه يعني خاك، آب، باد و آتش را مي پذيرفت و چنين مي پنداشت كه كوچكترين ذره خاك، مكعب شكل و كوچكترين ذره آب حجمي بيست وجهي، و همچنين ذره بنيادي آتش جهار وجهي و از آنِ هوا هشت وجهي است. او چهار وجهي منتظم را به آتش نسبت مي داد، زيرا در ميان اجسام منتظم، چهار وجهي منتظم تيزترين زوايا را دارد و در ميان عناصر، آتش نافذترين است. مكعب را به خاك نسبت مي داد، چرا كه واژگون كردن مكعبي كه بر قاعده قرار گرفته، دشوارتر از واژگون كردن ساير چند وجهي هاي منتظم است، و خاك نيز «صلب ترين» عناصر است. افلاطون با استدلالي مشابه، هشت وجهي منتظم را به هوا و بيست وجهي منتظم را به آب نسبت مي داد . بدين ترتيب، شكل هر عنصر مشخص كننده خواصش تلقي مي شد. افلاطون معتقد بود كه كوچكترين ذرات را مي توان به مثلث هايي تحويل نمود و نيز مي توان آنها را دوباره از اين مثلث ها ساخت. بدين ترتيب، افلاطون معتقد بود كه تبدلات ميان آب، هوا و آتش از «تجزيه» هر كدام از مثلث هاي متساوي الاضلاع كه وجوه جانبي چند وجهي هاي متناظر با اين عناصر را تشكيل داده اند و سپس تركيب اين مثلث هاي كوچكتر براي تشكيل وجوه اجسام منتظم ديگر، ناشي مي شود. اين مثلث ها ديگر ماده نيستند چون هيچ بعد مكاني ندارند. بدين سان، در پايان يك رشته از مفاهيم مادي با چيزي مواجه مي شويم كه ديگر مادي نيست بلكه صرفاً شكل رياضي است. به نظر افلاطون، آن مفهوم ريشه اي كه بتواند جهان را قابل درك سازد، الگوي رياضي، تصوير يا ايده (مثال) است.

ارسطو : نیز معتقد بود که جسم متشکل از چهار عنصر بسیط يعنى آب، هوا، آتش و خاك می باشد .وی ماهيت آب را مايعى‏ خنك كننده ، هوا را جسمى بسيط و سبك‏تر از آب ، آتش را جسمى گرم و سوزان و نیز خاك را جسمى خشك و سخت مى‏پنداشت . وی معتقد بود که آب با جوشيدن تبديل به هوا و هوا با سرد شدن، تبديل به آب مى‏گردد . او  زمین را کره ای می دانست واقع در مرکز جهان، که همه چیزش از چهار عنصر آب و آتش و خاک و هوا تشکیل شده است، اما اجرام آسمانی دارای عنصر پنجمی هم هستند. حرکت طبیعی چهار عنصر زمینی را ارسطو مستقیم و انتقالی، و حرکت عنصر پنجم را دورانی می دانست و معتقد بود که افلاک به طور کامل کروی هستند.

ارسطو عناصر چهارگانه زمینی را جاودان نمی دانست و معتقد بود که از یکدیگر زاده شده اند. آتش که  سبک مطلق است جنبش طبیعی اش رو به بالا، و خاک که سنگین مطلق است جنبش طبیعی اش رو به پایین است. باد به طور نسبی سبک و آب به طور نسبی سنگین است ، و جنبش این عناصر هم رو به بالا و هم رو به پایین است و دارای جهات متقابل است .

 

 

هر مثلث به عنصری خاص مربوط می شود:
1) مثلث متساوی الاضلاع با زمین
2) مثلث قائم الزاویه با آب
3) مثلث مختلف الاضلاع با هوا
4) مثلث متساوی الساقین با آتش

 

 


مثلث متساوی الساقینی که زاویه راس آن 180 درجه باشد حاوی ارقام با معنایی است و هماهنگی خاصی در خود دارد.
مثلثی که راس آن به سوی بالا باشد نمادی از آتش و نیز جنس مذکر است و همین مثلث با راسی رو به پایین نمادی از آب و جنس مونث می باشد

 

 

 

«مهر سلیمان» از دو مثلث معکوس تشکیل می شود که نمادی است از عقل بشر.
مثلث متساوی الاضلاع در سنن یهودیان نمادی از خداست که نباید نامش بر زبان رانده شود.
مثلث که با خورشید و گندم در رابطه است نمادی از باروری می باشد. مثلث با همین معنا اغلب توسط هندیان، یونانیان و رومیان در قرنیزهای تزیینی ساختمان ها بکار رفته است.
مثلث سنتی و کلاسیک مثلثی است که زاویه راس آن 36 و هر یکی از زوایای قاعده اش 72 درجه باشد.
عدد 36 نماینده یکپارچگی کیهان، تلاقی عناصر اربعه و تحولات چرخشی دوران هاست. مشتقات این عدد بیان کننده رابطه سه جانبه میان آسمان و زمین و بشر هستند. 36 همچنین برابر است با اندازه مربعی که هر ضلع آن 9 باشد و به طور تقریبی برابر با دایره ای است که قطر آن 12 باشد. هم دایره و هم سال شمسی هر دو به 360 قسمت می شوند. اغلب دوره های کیهانی مضرب هایی از رقم 360 هستند.

.

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و هشتم آذر 1390ساعت 16:12  توسط فیلسوف اینده  | 

نمونه سوالات منطق درس سوم

بسم الله الرحمن الرحیم  

1.                        مفهوم کلی و جزئی را با هم مقایسه کنید؟

2.                        رابطه تساوی را توضیح دهید؟

3.                        تباین را تعریف کنید با مثال ؟

4.                        عرضی را تعریف کنید؟

5.                        ذاتی را تعریف کنید؟

6.                        در تعریف چه نوع مفهومی به کار می رود؟

7.                        عموم و خصوص مطلق را توضیح دهید؟

8.                        عموم خصوص من وجه راتعریف کنید؟

9.                        مفهوم ذاتی ازخود     و     قابل جدایی نیست.

10.                وجود ذاتی برای ذات علت نمیخواهد. ص   غ

11.                تعریف فقط کارانسان های باسواد یادانشمند است ص غ

12.                کدام یک از مفاهیم زیر تباین هستند؟

1)رنگ وسفید 2)ایرانی ودانش اموز 3)ایرانی ورنگ 4)انسان واسب

 13.علامت های مفهوم جزئی رانام ببرید؟

14.نسبت های چهارگانه رانام ببریدوشکل هریک رارسم کنید؟

 

 

 

+ نوشته شده در  دوشنبه بیست و هشتم آذر 1390ساعت 16:6  توسط فیلسوف اینده  | 

درس ششم منطق

 

جایگاه قضیه در استدلال

تشریحی

1-نتیجه استدلال را تعریف کنید؟

2-نام دیگر قضیه چیست؟

3-اقسام قضیه را نام ببرید؟

4-یک مثال برای قضیه حملی ویک مثال برای قضیه شرطی بگویید؟

5-قضیه حملی از چه چیزی تشکیل شده است؟

 

 

 

چهار گزینه ای

1-محتوای قضایا ازچه راههایی بدست می اید؟

الف)تجربه                       ب)احساس

ج)قرار داد                       د)همه موارد

2-عبارت "هرانسانی میتواند خوشبخت شود"یک........است.

الف)حدس                        ب)قضیه

ج)استدلال                        د)موضوع

3-قضیه شرطی متشکل ازدو جزء.........و........است.

الف)مقدم-موضوع                 ب)محمول-تالی

ج)مقدم-تالی                        د)موضوع-محمول

4-گاهی در ساختن قضیه به جای اینکه از چیزی خبر قطعی دهیم از........استفاده میکنیم.

الف)استدلال                        ب)تصدیق

ج)شرط                             د)هیچ کدام

5-استدلال مانند تعریف قسمتی از........است.

الف)تفکر                           ب)قضیه

ج)احساس                          د)الف و ج

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و چهارم آذر 1390ساعت 22:21  توسط فیلسوف اینده  | 

پرسش های چهار گزینه ای درس پنجم منطق

1.تعریفی که مرکب از "جنس بعید و فصل"باشد چگونه تعریفی است؟

الف)رسم ناقص                  ب)تعریف کامل                                  ج)رسم تام                              د)حد ناقص

2."حیوان ناطق"در تعریف "انسان" چه نوع تعریفی است؟

الف)حد تام                       ب)حد ناقص                                      ج)رسم تام                              د)رسم ناقص

3."شکلی که مجموع زوایایش مساوی دو قائمه " در تعریف مثلث چه نوع تعریفی است؟

الف)حد تام                       ب)حد ناقص                                    ج)رسم تام                                د)رسم ناقص

4."فصل"جزء مشترک کدام جزء است؟

الف)حد تام و حد ناقص                                                  ب)رسم تام و حد ناقص

ج)رسم ناقص و حد ناقص                                                د)رسم ناقص و رسم تام

 

5.وجه اشتراک"حد ناقص و رسم ناقص"کدام است؟

الف)جنس بعید                  ب)جنس قریب                                  ج)عرض خاص                            د)فصل

6.اگر تعریف از "جنس قریب و فصل"ترکیب شده باشدچه نام دارد و مثال ان کدام است؟

الف)حد تام-"کم متصل سه ضلعی"در تعریف مثلث                           ب)حد تام-"شکل سه ضلعی" در تعریف مثلث"

ج)حد ناقص-"جسم نامی حساس" در تعریف حیوان                          ج)حد ناقص-"حیوان ضاحک"در تعریف انسان

7.تعریف "انسان" به "جسم نامی ناطق"چه نوع تعریفی است؟

الف)حد تام                       ب)حد ناقص                                    ج)رسم تام                                 د)رسم ناقص

8.تعریفی که از انضمام "جنس بعید یا عرض خاص" حاصل می شود چه نام دارد و مثال ان کدام است؟

الف)رسم تام -"جسم ناطق"در تعریف انسان                               ب)رسم تام-"جسم نامی کاتب"در تعریف انسان

ج)رسم ناقص-"جسم ضاحک"در تعریف انسان                            د)رسم ناقص-جسم حساس"در تعریف حیوان

9.تعریف "حیوان"به "جسم حساس"چه نوع تعریفی است؟

الف)رسم تام                   ب)حد تام                                       ج)رسم ناقص                               د)حد ناقص

10.کدام تعریف از انسان "رسم ناقص"است؟

الف)جسم نامی کاتب           ب)جسم نامی ناطق                           ج)حیوان کاتب                              د)حیوان هنرمند

11.تعریفی که از "جنس بعید و فصل"فراهم می اید چه نام دارد و مثال ان در تعریف "انسان"چیست؟

الف)حد ناقص-جسم نامی ناطق                                                                         ب)حد ناقص-حیوان حساس

ج)رسم تام-جسم ناطق                                                                              د)رسم تام-حیوان حساس

12.در کاربرد"شکل سه ضلعی"در تعریف "مثلث""حیوان ضاحک"در تعریف "انسان"و "جسم نامی حساس"در تعریف "حیوان"به ترتیب به کدام نوع از انواع معرفتوجه کرده ایم؟

الف)حد تام-رسم تام-حد تام                                                                            ب)رسم تام-حد تام-رسم ناقص

ج)رسم ناقص-رسم تام-حد تام                                                                         د)حد ناقص-رسم ناقص-رسم تام

13.هر گاه "مثلث"را به "شکل سه ضلعی و "انسان"را به "جسم ضاحک" و "حیوان " را به "جسم حساس" تعریف کنیم به تعریف کدام یک از انواع تعریف تحقق یافته است؟

الف)حد تام-رسم ناقص-حد ناقص                                                                      ب)حد تام-حد ناقص-حد ناقص

ج)رسم تام-رسم ناقص-رسم ناقص                                                                     د)رسم تام-حد ناقص-حد ناقص

14.تعریف فراهم امده از"جنس بعید و عرض خاص" "جنس بعید و فصل"و "جنس قریب و فصل" به ترتیب شامل کدام یک از انواع تعریف می شود؟

الف)رسم تام-حد ناقص-حد تام                                                                       ب)رسم ناقص-حد ناقص-حد تام

ج)رسم ناقص-حد ناقص-رسم تام                                                                    د)حد ناقص-رسم ناقص-رسم تام

15)هر گاه "انسان"را به "حیوان متفکر"یا "حیوان ابزار ساز" یا "جسم ناقص"تعریف کنیم به ترتیب کدام یک از اقسام تعریف را مورد استفاده قرار دادهایم؟

الف)حد تام-حد ناقص-رسم تام                                                                         ب)رسم تام-حد ناقص-رسم تام

ج)رسم تام-حد تام-حد ناقص                                                                           د)حد تام-رسم تام-حد ناقص

 

 

 

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و چهارم آذر 1390ساعت 22:19  توسط فیلسوف اینده  | 

درس چهارم منطق

                           بسم الله الرحمان الرحیم 

1.جاهای خالی را پر کنید.

الف.برخی مفاهیم ذاتی به بیش ازیک ذات اختصاص دارد و مشترک میان چند ذات است این مفاهیم را ......... میگویند.                                                              

ب.جنس دارای ........ است و میتواند به انواعی تقسیم شود.

پ.نزدیکترین جنس به یک نوع را جنس قریب و جنسهای دورتر را .......... میگویند.

2.صحیح یا غلط را مشخص کنید.

الف.این دو مفهوم درونی  یعنی خاص و عام جز ذاتیات نامیده میشود.

ب.مفهومی را که از جنس و فصل تشکیل شده نوع میگویند.

پ.حیوان جزئی از مفهوم ذاتی انسان است.

3.گزینه ی صحیح را انتخاب کنید.

راه رفتن برای انسان و برای بسیاری از حیوانات ........ است.

الف.ذاتی            ب.عرضی            پ.درونی           ج.هیچکدام               

4.پاسخ کامل دهید.

الف.فصل را تعریف کنید.

ب.عرض عام را تعریف کنید..

5.ایا مفاهیم زیر ذاتی است یا عرضی مشخص کنید.

الف.پیر برای مرد        ب.زیبایی برای صورت      پ.حیوان بودن برای شیطان

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و چهارم آذر 1390ساعت 22:10  توسط فیلسوف اینده  | 

فلسفه درس سوم

فلسفه درس سوم

الف/جاهای خالی را با کلمات مناسب کامل کنید.

1.بحث وحدت و کثرت در فلسفه ی اولی به ترتیب سبب درک.........و.......... در اشیا میشود.

2.مهمترین مصداق فلسفه به معنای تبیین عقلانی.............میباشد.

3.انسانها در طبیعت میان خیلی چیزها.............میبینند.

4.اگر کثرت در کار نبود نمیتوانستیم اشیا رااز یکدیگر.........دهیم و اگر وحدت نبود نمیتوانستیم میان اشیا.........تشخیص دهیم.

5.بحث وجود و ماهیت از مباحث مهم ............است.

ب/گزینه مناسب را انتخاب کنید.

1.کدام مورد از مسایل فلسفه اولی نیست.

الف.علت و معلول   ب.وحدت وکثرت  ج.کمیت وکیفیت اشیا  د.هستی وچیستی 

2.کدام یک از مسایل فلسفه ی اولی سبب درک تشابه و تمایز در اشیا میشود.

الف.علت ومعلول    ب.چیستی    ج.تبیین عقلانی    د.وحدت وکثرت

3.سنگ بودن و درخت بودن و انسان بودن چیستی یا.........اشیاست.

الف.هستی          ب.ماهیت         ج.علت          د.همانندی

4. ........و.......حقیقیترین واصلیترین مبنایی است که همه خصوصیات اشیا و پدیده ها به ان باز میگردد.

الف.هستی و وجود   ب.وحدت وکثرت  ج.ماهیت وهستی  د.همانندی ومشاهبت

پ/صحیح و غلط را مشخص کنید.                                                1.یکی از مسایل مشترک میان علم و فلسفه ی اولی بحث از هستی اشیا میباشد.

2.کثرت اشیا سبب تمیز انها از یکدیگر و وحدت انها باعث مشاهبت و همانندی انها است.

3.ایا هستی متغیر است یا ثابت به مسایل فلسفی اولی باز میگردد.

4.بحث وحدت وکثرت نیز یکی دیگر از بحثهای مابعدالطبیعه است.

5.تحقیق در رابطه علت ومعلول در اصل وجودیکی از بحثهای تبیین عقلانی است.

 

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و چهارم آذر 1390ساعت 22:5  توسط فیلسوف اینده  | 

منطق درس دوم و سوم

منطق

تعریف

1- راه های شناساندن یک مفهوم را نام ببرید؟

2- قواعد تعریف را نام ببرید؟

3- چرا مفاهیمی مانند ازادی دینداری وانسانیت مشکل است؟

4- وظیفه منطق در بحس تعریف چیست؟

 

درس سوم

تعریف و دنیای مفاهیم

1- مفهوم چیست؟

2-کلی و جزئی را تعریف کنید؟

3-در تعریف چه نوع مفهومی به کار می رود؟

4-نسبت های چهار گانه را نام برده؟ تعریف کنید؟مثال بزنید.

5-ذاتی و عرضی را تعریف کنید؟

6-ایا یافتن ذاتی ساده است؟

+ نوشته شده در  یکشنبه سیزدهم آذر 1390ساعت 21:7  توسط فیلسوف اینده  | 

فلسه درس دوم

فلسفه

درس دوم

فلسفه وعلوم انسانی

 

تشریحی

 

1_جامعه چیست؟

2_اصالت فرد واصالت جامعه یعنی چه؟

3_دوسوال در فلسفه هنربنویسید؟

4_نظر مارکسیسم درباره ی حکومت چیست؟

 

چهارگزینه ای

 

 

1_کدام گزینه مشترک بین فلسفه وروان شناسی است؟

الف)شناخت        ب)نسبیت ارزش زیبایی

ج)نسبیت ارزشهای اخلاقی              د)اصالت فرد

2_به نظر کدوم مکتب انسان تابع پایگاه طبقاتی خود است؟

الف)مارکسیسم                             ب)جامعه شناسی

ج)اخلاق                                   د)روان شناسی

3_یکی از مسايل اساسی علم حقوق چیست

الف)مجازات                               ب)جرم

ج)زیبای                                    د)شناخت

4_.............مجموعه ای ازمردم با عقاید وسنتها که با یکدیگر تعاون عمومی دارند.

الف)قانون                             ب)ولایت

ج)جامعه                              د_هیچ کدام

 

صحیح وغلط

1_مکتب فلسفی مارکسیسم معتقد است انسان دارای اراده ای ازاد است. (  )

2_مکتب اسلام معتقد است انسان وابسته به پایگاه طبقاتی اش است.  (   )

3_جامعه شناسی علمی است که دران رفتار ادم بررسی میشود.(   )

4_در حکومت دیکتاتوری اقتدار سیاسی از ان فرد دیکتاتور است.(   )

 

جای خالی

1_حوزه ی نگرش هنر.........و..........است.

2_..........حکومت را حق طبقه کارگر میداند.

3_...........یکی از افعال روانی انسان است.

 

+ نوشته شده در  یکشنبه سیزدهم آذر 1390ساعت 21:6  توسط فیلسوف اینده  | 

درس اول منطق

به نام خدا

نمونه سوالات منطق  درس اول تا صفحه 6

1.تفاوت انسان و سایر مخلوقات چیست ؟

2.ارسطوئیان که بودند؟لقب او چیست؟

3.تعریف انسان از نظر ارسطوئیان چیست؟

4.تفاوت فکر و سایر مخلوقات چیست؟

5.منطق را تعریف کنید؟

6.فایده منطق را بگویید؟

7.منطق کشفی است یا ابداعی؟

8.کار منطق دان چیست؟

9.علم به چند دسته تقسیم می شود؟ نام برده و توضیح دهید.

10.فکر به چند دسته تقسیم می شود توضیح دهید؟

11.چرا منطق می خوانیم؟

12.تصور چیست؟                                                                                                

13.تصدیق چیست؟نام دیگر تصدیق چیست؟

۱۴.تعریف را تعریف کنید؟

15.استدلال چیست؟

16.در مکتب فلسفی از تفکر و تعقل به چه نام یاد شده است؟

17.مهم ترین فعالیت روح انسان چیست؟

18.چشم یا قلب ارادی اند یا غیر ارادی؟

 

+ نوشته شده در  یکشنبه سیزدهم آذر 1390ساعت 21:5  توسط فیلسوف اینده  | 

مطالب قدیمی‌تر