فلسفه و منطق سال سوم دبیرستان و پیش

به دنیا نیامدن بهتر از تعلیم نیافتن و نادان ماندن است زیرا جهالت ریشه همه بد بختی هاست...افلاطون

پرسش های چهار گزینه ای درس پنجم منطق

1.تعریفی که مرکب از "جنس بعید و فصل"باشد چگونه تعریفی است؟

الف)رسم ناقص                  ب)تعریف کامل                                  ج)رسم تام                              د)حد ناقص

2."حیوان ناطق"در تعریف "انسان" چه نوع تعریفی است؟

الف)حد تام                       ب)حد ناقص                                      ج)رسم تام                              د)رسم ناقص

3."شکلی که مجموع زوایایش مساوی دو قائمه " در تعریف مثلث چه نوع تعریفی است؟

الف)حد تام                       ب)حد ناقص                                    ج)رسم تام                                د)رسم ناقص

4."فصل"جزء مشترک کدام جزء است؟

الف)حد تام و حد ناقص                                                  ب)رسم تام و حد ناقص

ج)رسم ناقص و حد ناقص                                                د)رسم ناقص و رسم تام

 

5.وجه اشتراک"حد ناقص و رسم ناقص"کدام است؟

الف)جنس بعید                  ب)جنس قریب                                  ج)عرض خاص                            د)فصل

6.اگر تعریف از "جنس قریب و فصل"ترکیب شده باشدچه نام دارد و مثال ان کدام است؟

الف)حد تام-"کم متصل سه ضلعی"در تعریف مثلث                           ب)حد تام-"شکل سه ضلعی" در تعریف مثلث"

ج)حد ناقص-"جسم نامی حساس" در تعریف حیوان                          ج)حد ناقص-"حیوان ضاحک"در تعریف انسان

7.تعریف "انسان" به "جسم نامی ناطق"چه نوع تعریفی است؟

الف)حد تام                       ب)حد ناقص                                    ج)رسم تام                                 د)رسم ناقص

8.تعریفی که از انضمام "جنس بعید یا عرض خاص" حاصل می شود چه نام دارد و مثال ان کدام است؟

الف)رسم تام -"جسم ناطق"در تعریف انسان                               ب)رسم تام-"جسم نامی کاتب"در تعریف انسان

ج)رسم ناقص-"جسم ضاحک"در تعریف انسان                            د)رسم ناقص-جسم حساس"در تعریف حیوان

9.تعریف "حیوان"به "جسم حساس"چه نوع تعریفی است؟

الف)رسم تام                   ب)حد تام                                       ج)رسم ناقص                               د)حد ناقص

10.کدام تعریف از انسان "رسم ناقص"است؟

الف)جسم نامی کاتب           ب)جسم نامی ناطق                           ج)حیوان کاتب                              د)حیوان هنرمند

11.تعریفی که از "جنس بعید و فصل"فراهم می اید چه نام دارد و مثال ان در تعریف "انسان"چیست؟

الف)حد ناقص-جسم نامی ناطق                                                                         ب)حد ناقص-حیوان حساس

ج)رسم تام-جسم ناطق                                                                              د)رسم تام-حیوان حساس

12.در کاربرد"شکل سه ضلعی"در تعریف "مثلث""حیوان ضاحک"در تعریف "انسان"و "جسم نامی حساس"در تعریف "حیوان"به ترتیب به کدام نوع از انواع معرفتوجه کرده ایم؟

الف)حد تام-رسم تام-حد تام                                                                            ب)رسم تام-حد تام-رسم ناقص

ج)رسم ناقص-رسم تام-حد تام                                                                         د)حد ناقص-رسم ناقص-رسم تام

13.هر گاه "مثلث"را به "شکل سه ضلعی و "انسان"را به "جسم ضاحک" و "حیوان " را به "جسم حساس" تعریف کنیم به تعریف کدام یک از انواع تعریف تحقق یافته است؟

الف)حد تام-رسم ناقص-حد ناقص                                                                      ب)حد تام-حد ناقص-حد ناقص

ج)رسم تام-رسم ناقص-رسم ناقص                                                                     د)رسم تام-حد ناقص-حد ناقص

14.تعریف فراهم امده از"جنس بعید و عرض خاص" "جنس بعید و فصل"و "جنس قریب و فصل" به ترتیب شامل کدام یک از انواع تعریف می شود؟

الف)رسم تام-حد ناقص-حد تام                                                                       ب)رسم ناقص-حد ناقص-حد تام

ج)رسم ناقص-حد ناقص-رسم تام                                                                    د)حد ناقص-رسم ناقص-رسم تام

15)هر گاه "انسان"را به "حیوان متفکر"یا "حیوان ابزار ساز" یا "جسم ناقص"تعریف کنیم به ترتیب کدام یک از اقسام تعریف را مورد استفاده قرار دادهایم؟

الف)حد تام-حد ناقص-رسم تام                                                                         ب)رسم تام-حد ناقص-رسم تام

ج)رسم تام-حد تام-حد ناقص                                                                           د)حد تام-رسم تام-حد ناقص

 

 

 

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و چهارم آذر ۱۳۹۰ساعت 22:19  توسط فیلسوف اینده  |